Registrovať
Новые игры Alawar.
 • video

   
 • planovane akcie

  12.09.2015 - DEŇ SV.HUBERTA

   

  10.10.2015 - SLOVENSKÝ SUPERPOHÁR

   

  08.11.2015 - STRETNUTIE DôCHODCOV

   

  17.11.2015 - 28. ROČNÍK MEMORIÁL ANTONA NOVÁKA

                          V BLESKOVOM ŠACHU

   

  05.12.2015 - MIKULÁŠ V OBCI A ROZSVIETENIE

                         VIANOČNÉHO STROMČEKA

   

 • aktuality

  Obec Bijacovce ako správca dane podľa zákona č.563/2009 Z.z. o správe daní (daňový  poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  ( ďalej len "daňový poriadok") a § 99 ods.2 zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení

  neskorších predpisov vyzýva fyzické a právnické osoby - majiteľov v katastri Obce Bijacovce,  aby svoje záväzky  za daň z nehnuteľnosti, poplatok za psa a poplatok

  za komunálny  odpad za rok 2015 a predchádzajúce roky uhradili  na účet obce alebo v hotovosti , v úradných hodinách (v dňoch pondelok, utorok,  streda, piatok ).

   

   Obec ako správca dane upozorňuje dlžníkov, že po vvkonaní inventúry nedoplatkov na daniach a poplatkoch pristúpi na základe §52 ods.2,3,4 daňového poriadku

  k zverejneniu zoznamu dlžníkov a následne  začne voči neplatičom exekúčne konanie v súlade  s platnou právnou úpravou za účelom vymáhania nedoplatkov.

Интересные мини игры.
music-xpert.
шаблоны joomla на templete.ru
13
Nov

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky

Informácie pre voliča

I.

 

Dátum a čas konania volieb

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 5. marca 2016 od 7:00 do 22:00 h.

II

Právo voliť

Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania

volieb dovŕšil 18 rokov veku a nenastala u neho prekážka práva voliť. Prekážkou práva voliť je

 

   - zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia,

 

   - výkon trestu odňatia slobody uložený za spáchanie obzvlášť závažného zločinu,

 

   - pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

III

 

Právo byť volený

 

Za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky môže byť zvolený občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň

konania volieb dovŕšil 21 rokov veku a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

Prekážkou práva byť volený je

 

    - výkon trestu odňatia slobody,

 

    - právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,

 

 

    - pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

IV

 

Spôsob voľby

Volič môže voliť na území Slovenskej republiky

 

  - vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, alebo

 

  - v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu.

 

Volič môže voliť mimo územia Slovenskej republiky poštou, ak

 

   - nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a bol na základe žiadosti zapísaný do osobitného zoznamu voličov,

 

  -  má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia a o voľbu poštou požiada

 

      obec, v ktorej má trvalý pobyt.

V

 

Hlasovací preukaz

 

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho

trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého

pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu

voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu.

Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku.

 

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu osobne, najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb (t.j.

 

najneskôr 4.3.2016) v úradných hodinách obce. Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne. v listinnej forme tak, aby žiadosť

 

o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb

 

(t.j. najneskôr 15.2.2016), elektronicky (e-mailom)tak,

 

aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb

 

(t.j. najneskôr 15.2.2016). Obec na tieto účely zverejňuje na svojom webovom sídle elektronickú adresu na doručovanie

 

žiadostí. Ak obec nemá webové sídlo, zverejní elektronickú adresu na doručovanie žiadosti na úradnej tabuli obce.

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi

 

meno a priezvisko,

 

rodné číslo,

 

štátnu príslušnosť,

 

adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),

 

korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz.

 

prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom

 

možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr

 

4.3.2016).

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi

 

meno a priezvisko,

 

rodné číslo,

 

štátnu príslušnosť,

 

adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu).

Obec zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti neuvedie inú korešpondenčnú adresu,

najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti. Obec zašle hlasovací preukaz na adresu uvedenú v žiadosti

doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk“.

 

Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v

žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Táto osoba je povinná prevzatie hlasovacieho

preukazu potvrdiť svojím podpisom.

VI

 

Voľba poštou

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia

 

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia, môže požiadať

 

obec trvalého pobytu o voľbu poštou, a to písomne(v listinnej forme)tak, aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na

 

adresu obce (obecného úradu) najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb

 

(t.j. najneskôr 15.1.2016)

Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.

elektronicky(e-mailom) tak,

 

aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na elektronickú adresu obce najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb (t.j.

 

najneskôr 15.1.2016).

 

Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.

 

Žiadosť o voľbu poštou musí obsahovať tieto údaje o voličovi:

 

meno a priezvisko,

 

rodné číslo,

 

adresu trvalého pobytu,

 

adresu miesta pobytu v cudzine.

Ak žiadosť spĺňa zákonom ustanovené náležitosti, obec zašle najneskôr 35 dní predo dňom konania volieb voličovi,

ktorý požiadal o voľbu poštou, na adresu miesta pobytu v cudzine

 

obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce,

 

hlasovacie lístky,

 

návratnú obálku (označenú heslom „VOĽBA POŠTOU“ vypísanou adresou obce ako adresáta a adresou voliča ako

 

odosielateľa,

 

poučenie o spôsobe hlasovania.

Po vykonaní hlasovania (podľa poučenia o spôsobe hlasovania) vloží volič hlasovací lístok do obálky opatrenej

odtlačkom úradnej pečiatky obce a zalepí ju. Zalepenú obálku vloží do návratnej obálky, ktorú odosiela. Výdavky

spojené so zaslaním návratnej obálky poštou hradí odosielateľ.

Do výsledku hlasovania sa započítavajú hlasy na hlasovacích lístkoch, ktoré boli doručené obci trvalého pobytu voliča

najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 4.3.2016).

***

Ďalšie informácie k voľbám do Národnej rady Slovenskej republiky sú uverejnené na webovej stránke

www.minv.sk/?volby-nrsr

 


Užitočné stránky

portalmapKontaktné informácie

Obecný úrad Bijacovce
Bijacovce 7
053 06 Bijacovce

 

IČO: 00328961
053/454 22 86

www.bijacovce.sk
obecbijacovce@stonline.sk

 

Naša poloha

S5 Box

LoginRegister

*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.