Zámer obce Bijacovce
Registrovať
Новые игры Alawar.
 • video

   
 • planovane akcie

  02.09.2016 - HASIČSKÝ DEŇ

   

   

   

 • aktuality

  Obec Bijacovce ako správca dane podľa zákona č.563/2009 Z.z. o správe daní (daňový  poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  ( ďalej len "daňový poriadok") a § 99 ods.2 zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení

  neskorších predpisov vyzýva fyzické a právnické osoby - majiteľov v katastri Obce Bijacovce,  aby svoje záväzky  za daň z nehnuteľnosti, poplatok za psa a poplatok

  za komunálny  odpad za rok 2015 a predchádzajúce roky uhradili  na účet obce alebo v hotovosti , v úradných hodinách (v dňoch pondelok, utorok,  streda, piatok ).

   

   Obec ako správca dane upozorňuje dlžníkov, že po vvkonaní inventúry nedoplatkov na daniach a poplatkoch pristúpi na základe §52 ods.2,3,4 daňového poriadku

  k zverejneniu zoznamu dlžníkov a následne  začne voči neplatičom exekúčne konanie v súlade  s platnou právnou úpravou za účelom vymáhania nedoplatkov.

Интересные мини игры.
music-xpert.
шаблоны joomla на templete.ru
25

 

Zámer obce Bijacovce previesť vlastníctvo majetku obce: „Pozemku“ na MVDr. Petra Mydlára, bytom Bajkalská 2335/3, 058 01 Poprad spôsobom podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 

 

Obec Bijacovce v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení

neskorších predpisov zverejňuje zámer previesť vlastníctvo majetku obce:

 

novovytvorenú parcelu KN-C 37/1, okres Levoča, obec Bijacovce, katastrálne územie Bijacovce,

 

o výmere 83 m2, zastavané plochy a nádvoria, pozemok na ktorom je dvor, odčlenenej od parcely

 

 

 

KN-C 37 podľa geometrického plánu vyhotoveného Jánom Buríkom, úradne overeným dňa

 

 

 

14.05.2018 pod číslom G1-131/18 Okresným úradom Levoča, Katastrálnym odborom.

 

 

 

 

na MVDr. Petra Mydlára bytom Bajkalská 2335/3, 058 01 Poprad spôsobom podľa

 

citovaného zákonného ustanovenia, t. j. z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

 

 

Pri prevode vlastníctva majetku obce sa podľa § 9a ods. 8 zákona č. 138/1991 Zb. o

 

majetku obcí v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o majetku obcí“) nepoužijú

 

ustanovenia § 9a odsekov 1 až 7 zákona o majetku obcí. Podľa § 9a ods. 8 písm. e)

 

zákona o majetku obcí sa ustanovenia § 9a odsekov 1 až 7 zákona o majetku obcí

 

nepoužijú v prípadoch hodných osobitného zreteľa, o ktorých obecné zastupiteľstvo

 

rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

 

Vo vzťahu k predmetným nehnuteľnostiam sa prípadom hodným osobitného zreteľa v

 

 

súlade so zákonom o majetku obcí rozumie skutočnosť, že prevodom majetku obce sa

 

prispeje k účelnejšiemu využívaniu iného majetku a účelnejšiemu usporiadaniu majetkových

 

pomerov s ohľadom na tvar a rozmery pozemkov vo vlastníctve obce a tretích osôb,

 

pričom nemožno rozumne očakávať účelne nadobudnutie predmetných nehnuteľností inou

 

osobou ako MVDr. Petrom Mydlárom bytom Bajkalská 2335/3, 058 01 Poprad

 

s ohľadom na vlastníctvo susediacich nehnuteľností.

 

 

 

 

                                                     Mgr. Ján Pivovarniček

starosta obce

 

 

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke obce: 25.07.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Užitočné stránky

portalmapKontaktné informácie

Obecný úrad Bijacovce
Bijacovce 7
053 06 Bijacovce

 

IČO: 00328961
053/454 22 86

www.bijacovce.sk
obecbijacovce@stonline.sk

 

Naša poloha

S5 Box

LoginRegister

*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.