Registrovať
Новые игры Alawar.
 • video

   
 • planovane akcie

  02.09.2016 - HASIČSKÝ DEŇ

   

   

   

 • aktuality

  Obec Bijacovce ako správca dane podľa zákona č.563/2009 Z.z. o správe daní (daňový  poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  ( ďalej len "daňový poriadok") a § 99 ods.2 zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení

  neskorších predpisov vyzýva fyzické a právnické osoby - majiteľov v katastri Obce Bijacovce,  aby svoje záväzky  za daň z nehnuteľnosti, poplatok za psa a poplatok

  za komunálny  odpad za rok 2015 a predchádzajúce roky uhradili  na účet obce alebo v hotovosti , v úradných hodinách (v dňoch pondelok, utorok,  streda, piatok ).

   

   Obec ako správca dane upozorňuje dlžníkov, že po vvkonaní inventúry nedoplatkov na daniach a poplatkoch pristúpi na základe §52 ods.2,3,4 daňového poriadku

  k zverejneniu zoznamu dlžníkov a následne  začne voči neplatičom exekúčne konanie v súlade  s platnou právnou úpravou za účelom vymáhania nedoplatkov.

Интересные мини игры.
music-xpert.
шаблоны joomla на templete.ru
13
Aug

voľby do orgánov samosprávy obcí

10. novembra 2018

 

 

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV

pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Bijacovciach

Obec1) Bijacovce uverejňuje podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby do obecného 1) zastupiteľstva podľa jednotlivých volebných obvodov:

Volebný obvod č. 1

Poradové číslo, meno, priezvisko, titul, vek, zamestnanie, názov politickej strany.

 

 1. Bohuš Dzugas, Ing., 27 r., informatik, nezávislý kandidát

 2. Adrián Franko, 41 r., kontrolný technik, Slovenská národná strana

 3. Mária Krupová, Bc., 41 r., asistentka učiteľa, Kresťanskodemokratické hnutie

 4. Michal Lepeták, 33 r., konateľ s.r.o., Slovenská národná strana

 5. Ján Novák, Ing., 39 r., vedúci dopravy, Slovenská národná strana

 6. Dušan Pavluvčík, 54 r., vlakvedúci, Kresťanskodemokratické hnutie

 7. Mária Pavluvčíková, Mgr., 45 r., vychovávateľka, Kresťanskodemokratické hnutie

 8. Jozef Pentrák, MVDr., 55 r., predseda RD, Kresťanskodemokratické hnutie

 9. Ján Seman, Bc., 53 r., majster OV, Slovenská národná strana

 10. Jozef Tejbus, 46 r., vedúci servisu, Slovenská národná strana

 11. Ľubomír Zajac, 42 r., robotník, Kresťanskodemokratické hnutie

 12. Zuzana Zajacová, Mgr., 37 r., administratívna pracovníčka, Kresťanskodemokratické hnutie

Vo volebnom obvode sa volí 7 poslancov.

 

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV

pre voľby starostu obce Bijacovce

Obec1) Bijacovce uverejňuje podľa § 178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby starostu obce1):

 

Poradové číslo, meno, priezvisko, titul, vek, zamestnanie, názov politickej strany

 

1. Pavol Farkašovský, 49 r., výsluhový dôchodca, Občianska konzervatívna strana

2. Ján Pivovarniček, Mgr., 59 r., starosta, Kresťanskodemokratické hnutie

3. Václav Šefčík, 39 r.,majster OV, Slovenská národná strana

 

 

 

 

Zverejnenie počtu obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb

do orgánov samosprávy obcí

Podľa § 171 ods. 9 zákona č. 180/2014 Z.z. O podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

obce Bijacovce oznamuje,

že malo ku dňu vyhlásenia volieb, t.j. k 10. júlu 2018

950 obyvateľov.

 

 

 

                                        O Z N Á M E N I E

o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu

pre voľby do orgánov samosprávy obcí

10. novembra 2018

Obecné zastupiteľstvo v Bijacovciach podľa § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, uznesením č. 2/A/b zo dňa 08.08.2018 určilo, že Obecné zastupiteľstvo v Bijacovciach bude mať celkom 7 poslancov, ktorí sa budú voliť v jednom volebnom obvode utvorenom pre celú obec.

                                        O Z N Á M E N I E

 o určení pracovného úväzku starostu obce

pre volebné obdobie 2018-2022 pre voľby do orgánov samosprávy obcí

 10. novembra 2018

Obecné zastupiteľstvo v Bijacovciach v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uznesením č. 2/A/a zo dňa 08.08.2018 určilo, na celé nasledujúce volebné obdobie: 2018 - 2022 rozsah výkonu funkcie starostu obce Bijacovce takto: plný pracovný úväzok – 100%.

 

Vymenovanie zapisovateľa okrskovej volebnej komisie

 

Starosta obce Bijacovce Mgr. Ján Pivovarniček

vymenúva

zapisovateľku miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí, vyhlásené na deň 10.novembra 2018 pre volebný okrsok č.1 v obci Bijacovce

Mgr. Evu Pavluvčíkovú, 053 06 Bijacovce č. 114

t. č. 0907 948 121

 

 

ZVEREJNENIE

elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie starostovi obce.

Obec Bijacovce zverejňuje elektronickú adresu na doručenie oznámenia o

delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie re voľby do orgánov samosprávy obcí, vyhlásené na deň 10.novembra 2018

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

 

 

Informácie pre voliča

I

Dátum a čas konania volieb

Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú

v sobotu 10. novembra 2018 od 7:00 do 22:00 h.

II

Právo voliť

Právo voliť do orgánov samosprávy obcí má obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

III

Právo byť volený

Za poslanca obecného (mestského) zastupiteľstva, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice aj miestneho zastupiteľstva, môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci, v ktorej kandiduje a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku.

Za starostu obce, primátora mesta, starostu mestskej časti môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.

Prekážkou práva byť volený je

výkon trestu odňatia slobody,

právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,

pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

IV

Spôsob hlasovania

Volič môže voliť len v obci svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov
je zapísaný.

Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte pre cudzinca.

Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi dva hlasovacie lístky - hlasovací lístok pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva a hlasovací lístok pre voľby starostu obce (primátora mesta) a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce (mesta).

Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom.

Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.

Na hlasovacom lístku pre voľby poslancov obecného (mestského alebo miestneho) zastupiteľstva môže volič zakrúžkovať najviac toľko poradových čísiel kandidátov, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených. (Počet poslancov, ktorý sa volí vo volebnom obvode je uvedený na hlasovacom lístku.)

Na hlasovacom lístku pre voľby starostu obce (primátora mesta alebo starostu mestskej časti) môže volič zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta.

V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič do obálky jeden hlasovací lístok pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva a jeden hlasovací lístok pre voľby starostu obce (primátora mesta).

Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravené hlasovacie lístky iné. Nesprávne upravené hlasovacie lístky vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov.

Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písaťa oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu, aby podľa jeho pokynov a zákona upravila hlasovací lístok a vložila do obálky. Obidve osoby pred vstupom do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov člen okrskovej volebnej komisie poučí o spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb. Členovia okrskovej volebnej komisie nesmú voličom upravovať hlasovacie lístky.

Volič, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže požiadať, aby obálku do volebnej schránky v jeho prítomnosti vložila iná osoba, nie však člen okrskovej volebnej komisie.

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.

Volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur.

 

 

Užitočné stránky

portalmapKontaktné informácie

Obecný úrad Bijacovce
Bijacovce 7
053 06 Bijacovce

 

IČO: 00328961
053/454 22 86

www.bijacovce.sk
obecbijacovce@stonline.sk

 

Naša poloha

S5 Box

LoginRegister

*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.