Registrovať
Новые игры Alawar.
 • video

   
 • planovane akcie

  02.09.2016 - HASIČSKÝ DEŇ

   

   

   

 • aktuality

  Obec Bijacovce ako správca dane podľa zákona č.563/2009 Z.z. o správe daní (daňový  poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  ( ďalej len "daňový poriadok") a § 99 ods.2 zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení

  neskorších predpisov vyzýva fyzické a právnické osoby - majiteľov v katastri Obce Bijacovce,  aby svoje záväzky  za daň z nehnuteľnosti, poplatok za psa a poplatok

  za komunálny  odpad za rok 2015 a predchádzajúce roky uhradili  na účet obce alebo v hotovosti , v úradných hodinách (v dňoch pondelok, utorok,  streda, piatok ).

   

   Obec ako správca dane upozorňuje dlžníkov, že po vvkonaní inventúry nedoplatkov na daniach a poplatkoch pristúpi na základe §52 ods.2,3,4 daňového poriadku

  k zverejneniu zoznamu dlžníkov a následne  začne voči neplatičom exekúčne konanie v súlade  s platnou právnou úpravou za účelom vymáhania nedoplatkov.

Интересные мини игры.
music-xpert.
шаблоны joomla на templete.ru
Nadstavba MŠ

alt

 

 

Názov projektu: Nadstavba materskej školy v Bijacovciach

 

 

 

Názov operačného programu: Ľudské zdroje

 

 

 

Kód výzvy a ITMS2014+ kód projektu: 312061A883

 

 

 

Názov prioritnej osi, investičnej priority a špecifického cieľa:

6 Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

6.1.2 Zlepšiť prístup ku kvalitnému vzdelávaniu vrátane vzdelávania a starostlivosti v rannom detstve

 

 

 

Miesto realizácie projektu: východné Slovensko, Prešovský kraj, okres Levoča, obec Bijacovce

 

 

 

Časový rámec realizácie projektu : 01.05.2018-31.01.2019

 

 

 

Rozpočet projektu : 302 117,10 Eur

 

 

 

Kontaktné údaje prijímateľa :

Obec Bijacovce, 053 06 Bijacovce č. 7, 0534542286, Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. , www.bijacovce.sk

 

 

 

Ciele projektu: Zlepšiť prístup ku kvalitnému vzdelávaniu vrátane vzdelávania a starostlivosti v rannom detstve

 

 

 

 

Stručný opis projektu:

Ciele:

Zlepšiť prístup ku kvalitnému vzdelávaniu vrátane vzdelávania a starostlivosti v rannom detstve

Plánované aktivity

Rekonštrukcia budovy materskej školy/elokovaného pracoviska za účelom rozšírenia jej kapacity prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov

Výstupy/výsledky: kvalitatívne a kvantitatívne

Kapacita podpornej školskej infraštruktúry materských škôl

Odhadované ročné zníženie emisíí sklenikových plynov pri renovovaných budovách

Počet renovovaných školských zariadení v obciach s prítomnosťou MRK

Zníženie ročnej spotreby primárnej energie v renovovaných verejných budovách

Počet detí z MRK, ktoré navštevujú podporenú školskú infraštruktúru materských škôl

 

altalt

 

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu

a  Európskeho fondu regionálneho rozvoja

v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

 

www.ludskezdroje.gov.sk             www.esf.gov.sk                www.minv.sk

 

 

 

Užitočné stránky

portalmapKontaktné informácie

Obecný úrad Bijacovce
Bijacovce 7
053 06 Bijacovce

 

IČO: 00328961
053/454 22 86

www.bijacovce.sk
obecbijacovce@stonline.sk

 

Naša poloha

S5 Box

LoginRegister

*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.