Registrovať
Новые игры Alawar.
 • video

   
 • planovane akcie

  02.09.2016 - HASIČSKÝ DEŇ

   

   

   

 • aktuality

  Obec Bijacovce ako správca dane podľa zákona č.563/2009 Z.z. o správe daní (daňový  poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  ( ďalej len "daňový poriadok") a § 99 ods.2 zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení

  neskorších predpisov vyzýva fyzické a právnické osoby - majiteľov v katastri Obce Bijacovce,  aby svoje záväzky  za daň z nehnuteľnosti, poplatok za psa a poplatok

  za komunálny  odpad za rok 2015 a predchádzajúce roky uhradili  na účet obce alebo v hotovosti , v úradných hodinách (v dňoch pondelok, utorok,  streda, piatok ).

   

   Obec ako správca dane upozorňuje dlžníkov, že po vvkonaní inventúry nedoplatkov na daniach a poplatkoch pristúpi na základe §52 ods.2,3,4 daňového poriadku

  k zverejneniu zoznamu dlžníkov a následne  začne voči neplatičom exekúčne konanie v súlade  s platnou právnou úpravou za účelom vymáhania nedoplatkov.

Интересные мини игры.
music-xpert.
шаблоны joomla на templete.ru
História obce

Obec Bijacovce vznikla najneskôr koncom 12. storočia. Spomína sa v roku 1258, keď po tatárskom vpáde bola pridelená nemeckým osadníkom.

V 15. storočí bola pripojená k hradu. Odvtedy bola majetkom Zápoľskovcov, Thurzovcov, Csákyovcov. V roku 1831 bola obec jedným zo stredísk východoslovenského roľníckeho povstania.

 

SYMBOLY OBCE BIJACOVCE

K vytvoreniu obecného erbu bol použitý obraz pečatného poľa z pečate z roku 1725, ktorá sa našla na písomnostiach z 10. augusta 1864 a z 3. júla 1866 zo skartovaného materiálu v Štátnom oblastnom archíve v Levoči. Jej opis je: ...pod baldachýnom Bolestná Matka s mŕtvym telom Ježiša Krista na rukách. Od nej napravo a naľavo po jednej kľačiacej svätici. Kruhopis: SIGILLVM BETHANIENSE A.D . 1725. Obec Bijacovce má jeden z najkrajších, najvýstižnejších, výtvarne jednoduchých a zrozumiteľných erbov. Srdce preniknuté mečom je symbolom Matky Božej, ktorá spolu so Všetkými svätými (symbol zlatých hviezd na modrej oblohe) bola a je spolupatrónkou kostola a obce.


Erb

V modrom štíte strieborné srdce prebodnuté ľavošikmým skloneným zlatým mečom a sprevádzané piatimi zlatými hviezdami.

 

Vlajka

Vlajka obce Bijacovce je bielo-modrá, delená šikmým žltým pruhom. Pomer jej strán je 2:3 a je ukončená tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny dĺžky listu vlajky.

 

Pečať

Pečať obce je okrúhla s kruhopisom * OBEC BIJACOVCE * uprostred s erbom obce.
Obecné symboly obce Bijacovce boli oficiálne uvedené do praktického života slávnostným posvätením v kostole Všetkých svätých na sviatok Sedembolestnej Panny Márie dňa 15. septembra 1993. Posvätný akt vykonal farár P. Ľubomír Stanček. Obecné symboly boli zaevidované v Heraldickom registri Slovenskej republiky pod signatúrou HR: B-20/1993 a definitívne prijaté obecným zastupiteľstvom 6.5.1993 pod číslom 33.6/1993. Obecné symboly patria medzi vzácne pamiatky obce, spolu s inými pamätihodnosťami obce.

 

Užitočné stránky

portalmapKontaktné informácie

Obecný úrad Bijacovce
Bijacovce 7
053 06 Bijacovce

 

IČO: 00328961
053/454 22 86

www.bijacovce.sk
obecbijacovce@stonline.sk

 

Naša poloha

S5 Box

LoginRegister

*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.