Usmernenie k celoplošnému testovaniu obyvateľstva na území SR

Usmernenie Okresného úradu Prešov vo veci postupu pri príprave a vykonaní celoplošného testovania obyvateľstva na území SR na prítomnosť ochorenia COVID-19– akcia „Spoločná zodpovednosť“ – zaslanie.

Touto cestou Vám zasielame nasledovné usmernenie k akcii „Spoločná zodpovednosť“ v nasledujúcom znení:

I.

Toto usmernenie sa vydáva za účelom zvládnutia prípravy a následného vykonania celoplošného testovania obyvateľstva na území SR na prítomnosť ochorenia COVID-19.

II.

Testovanie sa uskutoční od 30.10. 2020 do 01.11.2020, druhé pretestovanie bude od 06.11.2020 do 08.11.2020 v čase od 08:00 do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 20.00 hod. V dňoch od 23.10.2020 do 25.10.2020 od 08:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 20:00 hod. uskutoční pilotné testovanie v najviac zasiahnutých okresoch – Tvrdošín, Námestovo, Dolný Kubín a Bardejov.

Odporúča sa absolvovať obe testovania, t.j aby každý občan absolvoval testovanie dvakrát.

III.

Samotné testovanie bude prebiehať tak, že osoba sa dostaví na miesto testovania, kde sa spracujú administratívne záležitosti. Prejde na odberné miesto, kde mu zdravotníci urobia výter z nosohltana. Po odobratí vzorky osoba prejde do vyhradeného, vydezinfikovaného priestoru, kde počká na výsledok, ktorý bude k dispozícií cca o 15 až 30 minú.

Priebeh testovania:

Po vstupe do odberného miesta si občan vydezinfikuje ruky. Dezinfekcia bude na vyhradenom mieste. Následne vykoná jednoduché administratívne úkony, preukázanie sa občianskym preukazov, kartičkou poistenca. Administratívny pracovník vypíše formulár potrebný na registráciu. Po registrácií, bude osobe pridelené identifikačné číslo a vreckovka. Osoba pristúpi k odpadovému košu, vyfúkne si nos, odkašle a zahodí vreckovku.

Odber: zdravotníkovi osoba odovzdá pridelené identifikačné číslo. Ten následne odoberie jemnou tyčinkou vzorku z nosa.

Čakanie na výsledky vo vyhradenom vydezinfikovanom priestore.

Odovzdanie výsledkov: Zdravotník privolá testovanú osobu, podľa prideleného identifikačného čísla k pracovisku. Osoba predloží zdravotníkovi občiansky preukaz. Zdravotník vypíše certifikát, kde vyznačí výsledok testu. Zdravotník výsledok testovania odovzdá v zalepenej obálke, s inštrukciami v prípade negatívneho aj pozitívneho výsledku.

Osoba odchádza z odberného miesta, v prípade pozitívneho výsledku, do 10 – dňovej karantény.

Maloletí prídu spolu so svojimi rodičmi, ktorí zároveň za nich preberú aj výsledok testovania.

Na odber budú ľudia prichádzať podľa abecedy podľa určeného časového harmonogramu po dohode starostov/primátorov s príslušníkmi ozbrojených síl SR, aby naraz na jednom mieste nebolo príliš veľa ľudí. Predpokladá sa, že na výsledok by nemalo naraz čakať viac ako 15 ľudí a medzi nimi budú zabezpečené rozstupy.

Celý priebeh testovania bude prebiehať tak, aby sa otestovaní nestretli s osobami, ktoré ešte neboli testované. Kde to podmienky dovolia, bude sa testovať v exteriéri. Postup osôb na odbernom mieste bude jednosmerný.

Testovania by sa mali zúčastniť obyvatelia SR vo veku od 10 do 65 rokov veku. Neodporúča sa, aby sa testovania zúčastnili osoby staršie ako 65 rokov, ak sa pohybujú iba v domácom prostredí, či ľuďom so zdravotnými obmedzeniami – respiračné ochorenie, autisti, ľudia trpiaci onkologickým ochorením a pod., ktorí sa vyhýbajú sociálnym kontaktom.

Odporúčame, aby obec/mesto zabezpečovali nákupy a iné potrebné služby pre osoby vo veku 65 rokov a viac, ktorí nemajú nikoho, kto by im túto službu zabezpečil.

Obyvatelia, ktorí sa v čase testovania nenachádzajú v mieste svojho bydliska napr. z dôvodu dlhodobého výkonu práce v  inom okrese nie sú povinní sa vracať na miesto svojho trvalého pobytu, nakoľko im testovanie bude umožnené v najbližšom odberovom mieste v rámci ich prechodného bydliska. Prosíme obyvateľov, aby prioritne využívali odberné miesto zriadené v obci, kde majú trvalý pobyt.

DSS, CSS sa budú testovať samostatne, čo zabezpečí Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny. Taktiež sa samostatne pretestujú nemocnice a hospitalizovaní pacienti. Výnimku z testovania majú aj príslušníci PZ, Hasiči a iní zamestnanci, ktorí sú súčasťou strategickej infraštruktúry.

Počas plošného testovania budú fungovať aj mobilné odberové tímy,

Celý personál, ktorý sa zúčastní na vykonávaní celoplošného testovania bude pretestovaný pred vykonaným testovaním a taktiež po vykonanom testovaní.

Testovanie prebehne za prísnych hygienických opatrení. Na poriadok a dodržiavanie pravidiel bude dohliadať prítomný príslušník Policajného zboru, mestská, či obecná polícia, príslušník ozbrojených síl.

IV.

Obce/mestá musia zabezpečiť odberné miesta pre výkon testovania. Odporúča sa použiť miestnosti na výkon volieb, alebo iné vhodné miesto. Súčasťou miesta musí byť WC, umývadlo, stôl a aspoň 5 stoličiek.

Obce/mestá musia zabezpečiť jedného ideálne dvoch administratívnych pracovníkov zo svojich zamestnancov vrátane výpočtovej techniky, ktorí budú zabezpečovať administratívu. Počet administratívnych pracovníkov starosta/primátor určí po dohode so zástupcom ozbrojených síl podľa počtu obyvateľov prislúchajúcich k danému určenému odbernému miestu v obci/meste.

Administratívni pracovníci neprídu do priameho kontaktu s testovanými osobami. OOPP budú zabezpečené príslušníkmi ozbrojených síl.

V prípade, že pracovníci obce, sa na testovaní nemôžu zúčastniť z objektívnych dôvodov, je možné administratívneho pracovníka zabezpečiť z dobrovoľníkov z obce, s ktorým sa spíše dohoda o vykonaní práce.

Odmena pre administratívnych pracovníkov a zdravotnícky personál a spôsob ich vyplácanie budú určené následne na základe rozhodnutia vlády SR.

Stravovanie si musí zabezpečiť každá osoba samostatne. Obec/mesto môže na základe vlastného rozhodnutia zabezpečiť stravovanie pre administratívnych pracovníkov vo vlastnej réžii. Prípadná refundácia nákladov bude upravená dodatočným usmernením, preto je potrebné ponechať si účtovné doklady.

Obce/mestá zabezpečia prostredníctvom miestneho rozhlasu pravidelné informácie svojim občanom o priebehu testovania (niekoľkokrát denne). Kde to nie je možné, je nutné tak uskutočniť prostredníctvom internetu, prípadne oznamov vyvesených na verejne prístupných miestach, prípadne doručením do schránok.

V.

Likvidáciu biologického odpadu budú vykonávať ozbrojené sily Slovenskej republiky

Dezinfekciu priestorov je nutné vykonať na konci každého dňa testovania.

Dezinfekciu zabezpečí mesto/obec cestou DHZ, alebo cez komerčné firmy ponúkajúce dezinfekčné služby.

Ak obec/mesto nemá DHZ odporúčame sa dohodnúť s DHZ z vedľajšej obce na zabezpečenie vykonania potrebnej dezinfekcie.

Náklady súvisiace s vykonaním dezinfekcie priestorov sa budú obciam refundovať po skončení akcie „Spoločná zodpovednosť“. Spôsob upraví samostatné usmernenie pre obce a mestá.

VI.

Každé odberné miesto bude náležite zabezpečené všetkými potrebnými dezinfekčnými prostriedkami, ako aj osobnými ochrannými prostriedkami, ktoré zabezpečí MO SR.

Obce/mestá v prípade ak o to požiada zástupca ozbrojených síl ponúknu možnosti ubytovania v obci (odporučí ubytovacie zariadenie v na území obce). Stravovanie si zúčastnení príslušníci ozbrojených síl SR, príslušníci PZ a zdravotníci zabezpečia sami.

VII.

Slovákom žijúcim v zahraničí neodporúčame cestovať na Slovensko za účelom celoplošného testovania. Vzťahujú sa na nich podmienky cestovania zo zahraničia na Slovensko stanovené opatrením Hlavného hygienika z 01.10.2020 (červená, zelená krajina).

V prípade záujmu o výpomoc v odberných miestach (zdravotnícky personál, administratíva) je možné sa zaregistrovať na stránke: korona.gov.sk.

V prípade záujmu materiálno-technicky podporiť odberné miesto z radov občanov, je potrebné kontaktovať príslušnú obec/mesto.

Úlohy pre mestá a obce:

1. Vytypovať miestnosti, kde bude možné vykonať testovanie. Odporúča sa použiť volebné

miestnosti, prípadne iné vhodné miesto.

2. Pripraviť zoznam obyvateľov vo veku od 10 rokov do 65 rokov veku a mať ich k dispozícií

aspoň v počte 10ks najneskôr v deň ohlásenej rekognoskácie (obhliadky priestorov

príslušníkmi ozbrojených síl). Začiatok rekognoskácii od 26.10.2020.

. Zoznam sa bude dopĺňať priamo na mieste podľa prichádzajúcich osôb napr. – ktorí nemôžu vykonať testovanie v mieste svojho trvalého bydliska napr. z dôvodu dlhodobého výkonu pracovnej činnosti mimo svojho trvalého bydliska bez možnosti návratu domov v ten istý deň..

3. Prostredníctvom miestneho rozhlasu, tlače, internetu, či oznamov v papierovej forme

zabezpečiť informovanosť občanov o tom, v akom časovom rozpätí sa majú dostaviť na

testovanie a kam – v prípade viacerých miest na testovanie.

4. Toto usmernenie odporúčame zverejniť a web stránke obcí a miest.

5. Zabezpečiť potrebný počet administratívnych pracovníkov.

6. Zabezpečiť dezinfekciu priestorov, kde sa vykonáva testovanie.

7. V termíne do 12,00 hod. dňa 28.10.2020 zaslať na okresný úrad informáciu o pripravenosti obce na zabezpečenie plošného testovania s uvedením existujúcich nedostatkov na e-mail – okr.le@minv.sk.

8. Koordinovať pripravenosť s prideleným zástupcom MO SR.

9. Zabezpečiť súčinnosť obecnej/mestskej polície počas celoplošného testovania.

 

Skip to content