Autor: bijacovce

Výberové konanie administratívny pracovník

Výberové konanie – administratívny pracovník/pracovníčka obecného úradu Bijacovce

Obec Bijacovce v súlade s ustanovením § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme vyhlasuje výberové konanie na pozíciu: administratívny pracovník/pracovníčka – správa registratúry, správa daní, register obyvateľov

Miesto výkonu: Obecný úrad Bijacovce, 053 06 Bijacovce č. 7

Termín nástupu: 1.6.2024

Náplň práce

 • správa miestnych daní a poplatkov (evidencia a registrácia daňových subjektov, daňové konania a vyrubovacie konania, evidencia daní, vedenie operatívnej evidencie, spracovanie a predkladanie štatistických výkazov, spracovanie a predkladanie návrhov všeobecne záväzných nariadení)
 • pokladňa
 • administratívne práce
 • register obyvateľov
 • určovanie súpisných čísel

Pracovný úväzok

plný úväzok (37,5 hodín týždenne)

Platové podmienky:

 • funkčný plat v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, v závislosti od praxe

Kvalifikačné predpoklady:

 • minimálne stredoškolské vzdelanie s maturitou
 • prax vo verejnej správe vítaná

Jazykové znalosti:

 • nie sú podmienkou, sú výhodou

 

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • znalosť legislatívy zameranej na samosprávu
 • flexibilita, iniciatíva, samostatnosť
 • zodpovedný prístup k práci
 • komunikačné schopnosti
 • práca s PC na pokročilej úrovni
 • morálna a občianska bezúhonnosť
 • užívateľské ovládanie kancelárskeho balíka Office,

Kritériá a požiadavky na uchádzačov:

 • zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy,
 • zákon č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení,
 • zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach
 • zákon č. 125/2015 Z. z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zoznam dokladov, ktoré treba pripojiť k prihláške do výberového konania:

 • štruktúrovaný profesijný životopis,
 • overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
 • písomný súhlas uchádzača so spracovaním jeho osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Žiadosť s požadovanými dokladmi do výberového konania je potrebné zaslať poštou alebo osobne doručiť v zalepenej obálke s označením:

„Výberové konanie – administratívny pracovník/pracovníčka“

najneskôr do 15.05.2024 na adresu:

Obec Bijacovce, 053 06 Bijacovce č. 7

Žiadosti uchádzačov doručené po stanovenom termíne nebudú do výberového konania
zaradené.

Termín a miesto výberového konania 20.05.2024, kancelária starostu obce

Obec Bijacovce si vyhradzuje právo nevybrať nikoho z uchádzačov, ak sa neprihlási vyhovujúci uchádzač.

 

Kontakt pre ďalšie informácie: 053 45 42 286

Ing. Jozef Kalinaj, starosta obce Bijacovce

ZVEREJNENIE elektronickej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

 ZVEREJNENIE

elektronickej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

 

Obec Bijacovce zverejňuje elektronickú adresu na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre  voľby do Európskeho parlamentu  vyhlásené na deň 08. jún 2024

obecnyurad@bijacovce.sk

 

 

 

                                                                                                                   Ing. Jozef Kalinaj   

 starosta obce

Skip to content