Autor: bijacovce

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

O B E C   B I J A C O V C E

Obecný úrad Bijacovce

053 06  Bijacovce č. 7

 

 

Oznámenie – O zrušení trvalého pobytu

 

Ohlasovňa pobytu v Bijacovciach, na návrh vlastníka budovy alebo jej časti podľa § 7 odst. 1 písm. f) zákona č. 253/1998  Z.z. O ohlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení zákona č. 454/2004 Z.z.  Zrušila dňom 19.12.2018 trvalý pobyt ( meno a priezvisko, dátum narodenia občana, ktorému bol trvalý pobyt zrušený):

 

Peter RICHNAVSKÝ, nar. 07.09.1982

 

Miestom nového trvalého pobytu je obec Bijacovce

 

v Bijacovciach, dňa 10.11.2023

 

Vyvesené na úradnej tabuli Obce Bijacovce dňa 10.11.2023

Oznámenie o začatí správneho konania

O B E C B I J A C O V C E

053 06 Bijacovce 7, tel. č.: 053 4542 286, email: obecnyurad@bijacovce.sk
Vaša značka/zo dňa                    Naše číslo                            Vybavuje                     Bijacovce dňa
– / 13.09.2023                             Bij-81/2023-10                  Mgr. Mucha                20.10.2023

Vec:
Oznámenie o začatí správneho konania.

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny), týmto obec Bijacovce ako príslušný orgán ochrany prírody a krajiny oznamuje, že dňa 20.10.2023 začala plynúť lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v tomto začatom správnom konaní vo veci vydania súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 citovaného zákona, rastúcich mimo lesa v intraviláne obce Bijacovce, na pozemkoch parcely č. C-KN 244, C-KN 245 v k.ú. Bijacovce, ktoré sú vo vlastníctve Prešovský samosprávny kraj, so sídlom Námestie mieru 2, 080 01 Prešov.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v tomto začatom správnom konaní je v zmysle § 82 ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny 5 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie. Účastníci konania a dotknuté orgány môžu nahliadnuť do spisu na Mestskom úrade v Spišskom Podhradí, Mariánske nám. č. 34 (v stránkových dňoch: pondelok, streda, piatok).

Ing. Jozef K a l i n a j
starosta obce

Zákaz pálenia odpadov!

V záujme predchádzania vzniku priestupkov obec Bijacovce upozorňuje občanov na zákaz pálenia odpadov.

Spaľovanie lístia, konárov, zvyškov rastlín po zbere úrody a ostatného odpadu zo záhrad a domácnostije zakázané a škodlivé. Tento zákaz upravujú tieto zákony:

  • zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

  • zákon č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov,

  • zákon č.40/ 1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,

  • VZN obce č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Bijacovce

Pri spaľovaní odpadov na záhradách sa uvoľňujú toxické látky, napr. oxid uhoľnatý, dráždivý čpavok, uhľovodíky, dechtové látky a mnohé ďalšie zdraviu škodlivé látky, navyše vo väčších koncentráciách, z dôvodu horenia za nízkych teplôt a nedostatočného okysličovania.   

Pálením zeleného odpadu dochádza k porušovaniu Občianskeho zákonníka. V zmysle Občianskeho zákonníka nikto nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami a podobne. Spaľovanie odpadu predstavuje aj porušovanie zákona o odpadoch a taktiež VZN obce č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Bijacovce. Zákon o ochrane pred požiarmi zakazuje zakladať oheň tam, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu, zakazuje vypaľovať porasty bylín, kríkov atď.

Upozorňujeme občanov, že ak niekto spaľuje odpad zo záhrady, – lístie, trávu, konáre a pod.odpad z domu (plastové fľaše, papiere, kartóny, gumu a pod.) sa dopúšťa priestupku v zmysle § 115 ods. 1 písm. i) zákona č.79/2015 Z. z. o odpadoch a v tomto prípade možno uložiť pokutu až do výšky 1 500 eur.

 

 

Ing. Jozef Kalinaj

starosta obce

Skip to content