Koronavirus

Usmernenie k realizácii opatrení vyplývajúcich u Uznesenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlásil núdzový stav

Na základe vyhláseného núdzového stavu Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 114/2020 v znení uznesenia č. 115/2020 a k realizácii opatrení vyplývajúcich z uznesenia vlády Slovenskej

republiky č. 111/2020 Sekcia krízového riadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky vydala pre okresné úrady nasledovné usmernenie:

K bodu C.6 Uznesenia vlády SR č. 114/2020 a bodu C.6 Uznesenia vlády SR č. 115/2020:

1) Krízovým štábom neustále monitorovať celkovú bezpečnostnú situáciu,

2) Vykonať nevyhnutné opatrenia (predbežné opatrenia),

3) V rámci prípravy na plnenie úloh hospodárskej mobilizácie s primátormi miest a starostami obcí preveriť aktuálnosť vybraných predajní ako určených predajní pre prípadné vyhlásenie opatrenia podľa § 5 písm. e) organizácia dodávok životne dôležitých tovarov.

Ide o výpis časti usmernenia so súčinnostnými úlohami pre úroveň samosprávy.

 

opatrenie-mzsr-18-3-2020 (2)

Opatrenia obce v mimoriadnej situácii

Obec Bijacovce v zmysle opatrenia Úradu verejného zdravotníctva pri ohrození verejného zdravia zo dňa 12. marca 2020 a rozhodnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 13. marca 2020 vyzýva všetkých občanov obce, ktorí prichádzajú zo zahraničia o dodržiavanie povinnej 14 dňovej domácej karantény a dodržiavanie Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva vo všetkých bodoch.

Povinnú domácu karanténu žiadame dodržiavať všetkým osobám žijúcim v spoločnej domácnosti s osobou prichádzajúcou zo zahraničia.

Pri nedodržaní tejto výzvy je obec povinná oznámiť túto skutočnosť orgánom činným v trestnom konaní, nakoľko dochádza k ohrozeniu verejného zdravia občanov obce Bijacovce.

Aktuálne Verejné vyhlášky o nariadení opatrenií Úradu verejného zdravotníctva sú zverejnené na webovej stránke obce www.bijacovce.sk/koronavirus 

 

Obec Bijacovce nariaďuje ďalšie následovné opatrenia :

  • Úradné hodiny na obecnom úrade v Bijacovciach pre verejnosť budú od 16. marca 2020 až do odvolania v čase od 8.00 hod. do 10,00 hod
  • Nariaďuje sa Zákaz zhromažďovania osôb na verejnom priestranstve, pred budovou obecného úradu, s výnimkou nastúpenia na autobusovú dopravu a zákaz zhromažďovania osôb pred prevádzkami potravín COOP Jednota a potraviny Dvorský od 16. marca 2020 do odvolania.
  • Vstup do uvedených prevádzok je povolený len v ochrannej rúške a rukaviciach.
  • Nariaďuje sa Zákaz vstupu na multifunkčné ihrisko od 16. marca 2020 do odvolania.
  • Spoločnosti Eurobus Košice a SAD Poprad premávajú v obmedzenom prázdninovom režime od 16. marca 2020 až do odvolania.

 

V súvislosti s vyplácaním sociálnych dávok dňa 18. marca 2020 sa nariaďujú nasledovné opatrenia:

  • Dávku v hmotnej núdzi si jej poberateľ prevezme sám bez doprovodu rodinných príslušníkov a deti.
  • Do objektu pošty a obecného úradu budú poberatelia dávky v hmotnej núdzi prichádzať jednotlivo. Súčinnosť pri organizovaní preberania dávok bude poskytovať Miestna občianska hliadka v Bijacovciach a oddelenie poriadkové polície v Spišskom Podhradí.

 

Uvedený oznam je zverejnený na úradnej tabuli obce.

Výzva občanom obce Bijacovce

Prosíme všetkých občanov obce, ktorí prichádzaju v týchto dňoch zo zahraničia, aby rešpektovali Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (Číslo: OLP/2576/2020 zo dňa 12.03.2020) vo všetkých bodoch a dodržiavali povinnú 14-dňovú domácu karanténu od 13.03. 2020 od 7.00 h až do odvolania, vrátane osôb žijúcich v spoločnej domácnosti.

Za nedodržanie domácej karantény hrozí sankcia vo výške 1659 eur.

Skip to content