Pracovné ponuky

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste – Odborný zamestnanec v MŠ

Obec Bijacovce, 053 06  Bijacovce č. 7

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste OZ

V zmysle §84 zákona č.138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov:

Názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola s materskou školou Bijacovce, 053 06 Bijacovce č. 5

Kategória voľného pracovného miesta: Odborný zamestnanec (OZ) v MŠ – školský špeciálny pedagóg alebo sociálny pedagóg (1 pracovné miesto)

Predpoklady: v súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších právnych predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, resp. podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačných predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

Pracovný pomer na dobu: určitú (počas trvania NP PRIM II)

Platové podmienky: určené v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č.553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania,
 • profesijný životopis (Europass),
 • doklady o ukončenom vzdelaní,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov,

Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručte najneskôr do 19.8.2022 12.00 hod na adresu: Obec Bijacovce, 053 06 Bijacovce č. 7

Na obálku uveďte: „Žiadosť o prijatie do zamestnania OZ MŠ – neotvárať“.

Pre posúdenie dodržania lehoty je rozhodujúci dátum doručenia žiadosti na 19.8.2022. Žiadosti doručené po stanovenom termíne nebudú akceptované a nebudú do ústneho pohovoru zaradené.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do ústneho pohovoru tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Uchádzači spĺňajúci predpoklady budú pozvaní na ústny pohovor.

Ústny pohovor sa u skutoční dňa 25.8.2022 v čase od 14.00 hod v   budove Základnej školy s materskou školou Bijacovce, 053 06 Bijacovce č. 5 a vybraní uchádzači budú naň osobitne pozvaní telefonicky, prípadne mailom.

Zamestnávateľ aplikuje pri výbere zamestnanca na toto pracovné miesto dočasné vyrovnávacie opatrenie v zmysle § 8a zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov, vo forme preferenčného zamestnávania rómskych uchádzačov o pracovné miesto. Bližšie informácie nájdete na https://romovia.vlada.gov.sk/, v časti Národné projekty.“

V Bijacovciach, dňa 8.8.2022

Oznamenie_OZ

Výberové konanie na miesto riaditeľa/ ľky ZŠ s MŠ v Bijacovciach

Obec Bijacovce

053  06 Bijacovce č. 7

Obec Bijacovce v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje

V Ý B E R O V É     K O N A N I E      N A    F U N K C I U      R I A D I T E Ľ / K A

Základnej školy s materskou školou v Bijacovciach

Požadované kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady na odbornosť uchádzačov podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa a odbor vzdelania pre uvedený druh školy podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

 • najmenej 5 rokov pedagogickej praxe

 • absolvovanie I. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady pre príslušnú kategóriu a pod kategóriu pedagogických zamestnancov

 • osobné a morálne predpoklady na vykonávanie funkcie

 • zdravotná spôsobilosť a bezúhonnosť

 • platové ohodnotenie v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. základná zložka platu, zo zvýšením platovej tarify o 5 ročnú prax a minimálnym príplatkom za riadenie 1 439,00 €

Zoznam dokladov, ktoré sú súčasťou žiadosti o zaradenie do výberového konania:

 • doklad o dosiahnutom stupni vzdelania, vrátane vysvedčenia o štátnych skúškach

 • doklad o absolvovaní I. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady

 • doklad o dĺžke pedagogickej praxe

 • návrh – projekt koncepcie rozvoja školy, jej riadenia a financovania

 • profesijný životopis

 • čestné vyhlásenie uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade s § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Písomné žiadosti o účasť na výberovom konaní s úradne overenými fotokópiami dokladov o vzdelaní je potrebné poslať alebo osobne doručiť najneskôr do 20. júla 2022 do 16.00 hodiny na adresu Obec Bijacovce, 053 06 Bijacovce č. 7. v zalepenej obálke s výrazným označením “VÝBEROVÉ KONANIE ZŠ S MŠ BIJACOVCE“

Výberové konanie sa uskutoční dňa 02. augusta 2022 o 14.00 hodine v kancelárii obecného úradu 053 06 Bijacovce č. 7

Pracovná ponuka – údržbár

Obec Bijacovce

053 06 Bijacovce č. 7

príjme do pracovného pomeru

Ú D R Ž B Á R A

Predpoklady na výkon funkcie:

 • minimálne stredné odborné vzdelanie ukončené výučným listom

 • manuálna zručnosť

 • vodičský preukaz skupiny B

 • spoľahlivosť, zodpovednosť, samostatnosť, flexibilnosť

 • bezúhonnosť

Charakteristika pracovného miesta:

 • zabezpečenie bežnej údržby budov a verejných priestranstiev v obci

 • kosenie verejných priestranstiev

 • inštalatérske, murárske, maliarske práce

 • práce komunálnou technikou

Zoznam dokladov, ktoré sú súčasťou prihlášky o prijatie na uvedenú pozíciu:

 • písomnú žiadosť

– náležitosti písomnej prihlášky: meno, priezvisko, bydlisko,kontaktné údaje – telefón, email

 • životopis s prehľadom doterajšej praxe

 • doklad o ukončenom vzdelaní

 • čestné vyhlásenie uchádzača na použitie osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z.

o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Rozsah pracovného úväzku :

 • 100% pracovný úväzok

 • pracovný pomer na dobu určitú 12 mesiacov s možnosťou predĺženia na neurčito

Nástup do zamestnania:

 • deň nástupu do práce t. j . 01.08.2022

Finančné ohodnotenie:

 • plat bude určený v zmysle zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkon e práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády SR č. 388/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Písomnú žiadosť je potrebné doručiť osobne alebo poštou najneskôr do 15.07.2022 na adresu:

Obec Bijacovce, 053 06 Bijacovce č. 7. Vyhodnotenie žiadostí bude bez účasti uchádzačov a o výsledku budú jednotliví uchádzači písomne informovaní.

Oznamenie udrzbar

Ponuka práce – zimná údržba

Obec Bijacovce príjme na dohodu o vykonaní práce človeka na zimnú údržbu miestných komunikácii v mesiacoch December, Január, Február. Podmienkou je vodičský preukaz skupiny B. Viac informácii a bližšie podmienky sa dozviete na  Obecnom úrade.

Ponuka práce – kuchár/kuchárka v školskej jedálni

Obec Bijacovce,  053 06 Bijacovce č. 7

príjme do pracovného pomeru

K U C H Á R A / K U C H Á R K U

V    Š K O L S K E J     J E D Á L N I

do  Základnej školy s materskou školou Bijacovce

Predpoklady na výkon funkcie:

 • vyučený v odbore kuchár / čašník, prípadne úplné stredné vzdelanie v odbore

 • prax v odbore 3 roky

 • spoľahlivosť, zodpovednosť, samostatnosť, flexibilnosť, komunikatívnosť

 • bezúhonnosť

Charakteristika pracovného miesta:

 • zabezpečenie prípravy a výdaj stravy pre stravníkov školskej jedálne podľa platných predpisov a noriem,

 • dodržiavanie hygienických zásad prípravy a skladovania potravinových zásob

 • v spolupráci s ďalšími zodpovednými osobami podieľať sa na príprave jedálneho lístka

Zoznam dokladov, ktoré sú súčasťou prihlášky o prijatie na uvedenú pozíciu:

 • písomnú žiadosť

– náležitosti písomnej prihlášky: meno, priezvisko, bydlisko,kontaktné údaje – telefón, email

 • životopis s prehľadom doterajšej praxe

 • čestné vyhlásenie uchádzača na použitie osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z.

o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Rozsah pracovného úväzku :

 • 100% pracovný úväzok

 • pracovný pomer na dobu určitú 12 mesiacov s možnosťou predĺženia na neurčito

Nástup do zamestnania:

 • deň nástupu do práce t. j . 01.11.2020

Finančné ohodnotenie:

 • plat bude určený v zmysle zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkon e práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády SR č. 388/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Písomnú žiadosť je potrebné doručiť osobne alebo poštou najneskôr do 23. 10.2020 na adresu:

Obec Bijacovce, 053 06 Bijacovce č. 7 prípadne mailom na adresu obecbijacovce@stonline.sk.

Po uvedenom termíne, ktorý je určený na doručenie žiadostí budeme uchádzačov kontaktovať.

Kontaktná osoba: Zuzana Topoliová, 053/4699053

v Bijacovciach 05. októbra 2020                                                        Mgr. Ján Pivovarniček starosta obce

Oznámenie o výberovom konaní – terénny sociálny pracovník

Oznam o vyhlásení výberového konania na zastupovanie počas materskej dovolenky,

rodičovskej dovolenky

Obec Bijacovce, 053 06 Bijacovce č. 7

 

vyhlasuje výberové konanie na

 • 1 pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP),

 

Výberové konanie sa uskutoční dňa 06. marca 2019 o 13.00 hod.

v kancelárii obecného úradu v Bijacovciach

 

Záujemcovia o uvedenú pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania doručiť osobne alebo zaslať poštou na adresu obecného úradu.

Záujemcovia vo svojej žiadosti jednoznačne preukážu záujem o pracovnú pozíciu terénneho sociálneho pracovníka. Ak záujemca vo svojej žiadosti jednoznačne neuvedie pracovnú pozíciu nebude pozvaný na VK.

Žiadosť je potrebné zaslať v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie NP TSP – NEOTVÁRAŤ“.

Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je 28.02.2019 (rozhodujúcou pre zaradenie do výberového konania bude dátum pečiatky doručovacej pošty na obálke).

Záujemcovia, ktorých žiadosti do výberového konania boli doručené po stanovenom termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.

Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania:

 • žiadosť, v ktorej je jednoznačne určená pracovná pozícia o ktorú sa kandidát uchádza,
 • životopis uchádzača (formát Europass),
 • doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
 • uchádzač môže predložiť aj odporúčania alebo pracovné hodnotenia od predchádzajúceho zamestnávateľa alebo organizácií, s ktorými v minulosti spolupracoval alebo iné doklady potvrdzujúce spôsobilosť (certifikáty zo školení a podobne),
 • výpis registra trestov, nie starší ako 3 mesiace.

Minimálne kvalifikačné predpoklady pre pozíciu Terénny sociálny pracovník:

 • ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa v odbore sociálna práca,1 alebo
 • ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore psychológia, právo, sociálne služby a poradenstvo, verejná politika a verejná správa alebo v študijných odboroch pedagogického zamerania, alebo má uznaný doklad o takom vysokoškolskom vzdelaní podľa osobitného predpisu a súčasne k 1. januáru 2015 vykonáva pracovné činnosti, ktoré svojím charakterom zodpovedajú sociálnej práci podľa zákona č. 219/2014 Z. z. .
 • ukončené vysokoškolské vzdelanie I. stupňa v študijnom odbore sociálna práca v prípade, ak k 1. januáru 2015 vykonáva odbornú činnosť, na výkon ktorej sa vyžaduje ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore sociálna práca

Suma základnej zložky mzdy: 824,00 €

Výberové kritériá na pozíciu terénny sociálny pracovník:

 1. Pracovné skúsenosti, prax v oblasti terénnej sociálnej práce, prípadne práce v komunitách ohrozených alebo postihnutých sociálnym vylúčením (zohľadňuje sa napríklad dĺžka praxe, druh vykonávanej práce a dosiahnuté výsledky).
 2. Absolvovanie ďalšieho vzdelávania ktorého cieľom bolo priebežné udržiavanie, zdokonaľovanie a dopĺňanie požadovaných vedomostí a schopností potrebných na vykonávanie pracovných činností v oblasti terénnej sociálnej práce (zohľadňuje sa rozsah vzdelávania, zameranie vzdelávania, získané certifikáty a podobne).

Ďalšie vzdelávanie sa realizovalo prostredníctvom:

 • špecializačného vzdelávania zabezpečovaného strednými školami alebo vysokými školami nadväzujúcimi na získanú kvalifikáciu,
 • účasťou na akreditovaných kurzoch,
 • účasťou na školiacich akciách v sociálnej oblasti,
 • účasť na certifikovaných sociálno-psychologických výcvikoch,
 • lektorská činnosť a publikačná činnosť,
 • účasť na supervíznych programoch.

3. Objektívne preukázateľné skúsenosti s prácou s cieľovou skupinou, napríklad pôsobenie v komunitách postihnutých alebo ohrozených sociálnym vylúčením v rámci poskytovania sociálnych služieb, komunitných aktivitách, dobrovoľníckych alebo misijných aktivít alebo pobytom v komunitách postihnutých alebo ohrozených sociálnym vylúčením (do tohto kritéria sa nezapočítava, účasť na organizovaní aktivačných prác alebo administratívna práca a podobné činnosti, aj keď boli vykonávané v kontakte s príslušníkmi cieľovej skupiny).

4. Odporúčania a pracovné hodnotenie od predchádzajúcich zamestnávateľov alebo organizácií, s ktorými uchádzač spolupracoval.

5. Znalosť jazyka cieľovej skupiny (rómsky, maďarský a podobne). Znalosť cieľovej skupiny (pobyt v nej a podobne).

Každý úspešný uchádzač na pozíciu terénny sociálny pracovník alebo terénny pracovník, ktorého výberová komisia vyberie na výberovom konaní na uvedenú pozíciu musí byť spôsobilý k právnym úkonom v plnom rozsahu a musí spĺňať podmienku bezúhonnosti. Splnenie tejto podmienky preukáže obci predložením výpisu z registra trestov (originál alebo overená fotokópia nie staršia ako 3 mesiace).

Na výberové konanie budú pozvaní všetci záujemcovia, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady na danú pozíciu. Neúspešných kandidátov už obec nebude kontaktovať.

Miestom výkonu práce je rómska osada v obci Bijacovce a kancelária TSP v priestoroch Obecného úradu.

Dátum predpokladaného nástupu do zamestnania je 01.04.2019

Popis práce Terénneho sociálneho pracovníka:2

aktívne vyhľadávanie a kontaktovanie potenciálnych klientov, odborné posudzovanie životnej situácie človeka, poskytovanie základných informácií v krízových situáciách a zabezpečenie potrebných sociálnych služieb, vytváranie plánov práce s klientom a jeho realizácia, , pomoc pri riešení osobných záležitostí;

sprevádzanie klienta do jednotlivých inštitúcií, pričom kladie dôraz na podporu jeho autonómie a sebestačnosti, orientácia v aktuálne platnej legislatíve, facilitácia pri riešení konfliktov v lokalite, case management, administratívne spracovanie výkonu svojej práce, koordinácia pracovných aktivít s vedením samosprávy v obci a s ostatnými zainteresovanými verejnými a neziskovými inštitúciami a ďalšie.

Zásada nediskriminácie:

V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania je pri výberovom konaní je zakázaná diskriminácia z dôvodu pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, rasy, príslušnosti k náboženskej alebo etnickej skupine, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, roku alebo iného postavenia. Zásadu rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych vzťahoch a obdobných právnych vzťahoch ustanovuje zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon).

Zverejnené dňa 15.02.2019

1 V zmysle § 5 ods. 1a Zákona č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných

činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2 Uvedené sú príklady, podrobná špecifikácia sa nachádza v Štandardoch terénnej sociálnej práce a terénnej práce v sociálne vylúčených komunitách.

Skip to content