Všeobecné

Výberové konanie administratívny pracovník

Výberové konanie – administratívny pracovník/pracovníčka obecného úradu Bijacovce

Obec Bijacovce v súlade s ustanovením § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme vyhlasuje výberové konanie na pozíciu: administratívny pracovník/pracovníčka – správa registratúry, správa daní, register obyvateľov

Miesto výkonu: Obecný úrad Bijacovce, 053 06 Bijacovce č. 7

Termín nástupu: 1.6.2024

Náplň práce

 • správa miestnych daní a poplatkov (evidencia a registrácia daňových subjektov, daňové konania a vyrubovacie konania, evidencia daní, vedenie operatívnej evidencie, spracovanie a predkladanie štatistických výkazov, spracovanie a predkladanie návrhov všeobecne záväzných nariadení)
 • pokladňa
 • administratívne práce
 • register obyvateľov
 • určovanie súpisných čísel

Pracovný úväzok

plný úväzok (37,5 hodín týždenne)

Platové podmienky:

 • funkčný plat v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, v závislosti od praxe

Kvalifikačné predpoklady:

 • minimálne stredoškolské vzdelanie s maturitou
 • prax vo verejnej správe vítaná

Jazykové znalosti:

 • nie sú podmienkou, sú výhodou

 

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • znalosť legislatívy zameranej na samosprávu
 • flexibilita, iniciatíva, samostatnosť
 • zodpovedný prístup k práci
 • komunikačné schopnosti
 • práca s PC na pokročilej úrovni
 • morálna a občianska bezúhonnosť
 • užívateľské ovládanie kancelárskeho balíka Office,

Kritériá a požiadavky na uchádzačov:

 • zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy,
 • zákon č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení,
 • zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach
 • zákon č. 125/2015 Z. z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zoznam dokladov, ktoré treba pripojiť k prihláške do výberového konania:

 • štruktúrovaný profesijný životopis,
 • overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
 • písomný súhlas uchádzača so spracovaním jeho osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Žiadosť s požadovanými dokladmi do výberového konania je potrebné zaslať poštou alebo osobne doručiť v zalepenej obálke s označením:

„Výberové konanie – administratívny pracovník/pracovníčka“

najneskôr do 15.05.2024 na adresu:

Obec Bijacovce, 053 06 Bijacovce č. 7

Žiadosti uchádzačov doručené po stanovenom termíne nebudú do výberového konania
zaradené.

Termín a miesto výberového konania 20.05.2024, kancelária starostu obce

Obec Bijacovce si vyhradzuje právo nevybrať nikoho z uchádzačov, ak sa neprihlási vyhovujúci uchádzač.

 

Kontakt pre ďalšie informácie: 053 45 42 286

Ing. Jozef Kalinaj, starosta obce Bijacovce

Ponuka prenájmu priestorov

Obec Bijacovce ponúka prenájom nebytový priestor č. 2 o výmere 140 m2, na prízemí stavby, vedenej na liste vlastníctva č. 823 k.u. Bijacovce.

Bližšie informácie na obecnom úrade.

Kalendár zberu odpadu na rok 2024

MNOŽSTVOVÝ  ZBER V  OBCI   BIJACOVCE

Obec Bijacovce určuje  objemy zberných nádob v litroch, frekvencie odvozov odpadu a sadzby poplatky pre poplatníkov zapojených  do množstvového zberu nasledovne:

Typ nádoby: KUKA 110 litrov, 120 litrov, 240 litrov

Frekvencia vývoz: 1x za 2 týždne

Sadzba poplatku :

U fyzickej osoby, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo ktorá je na území obce oprávnená užívať, alebo užíva nehnuteľnosť a u právnickej osoby, ktorá je oprávnená užívať, alebo užíva nehnuteľnosť, nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie  a podnikateľa, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania, ktorí využívajú   množstvový zber 0,050 € na liter KO a 0,10 € na kg DSO.

KUKA nádoba 110 litrov – 5,50 EUR/ŽETÓN

KUKA nádoba 120 litrov – 6,00 EUR/ŽETÓN

KUKA nádoba 240 litrov – 12,00 EUR/ŽETÓN

Vyrubenie poplatku:

Obec pre poplatníkov, ktorí sú zapojení do množstvového zberu určuje poplatok ako súčin frekvencie odvozov, sadzby a objemu zbernej nádoby, na základe dohody o vývoze komunálneho odpadu medzi správcom poplatku (obec) a poplatníkom.

ZBER OBJEMNÉHO ODPADU V OBCI BIJACOVCE

Obec Bijacovce v roku 2024 plánuje zber objemného odpadu  2x ročne v mesiacoch APRÍL a OKTÓBER.

Tieto termíny sú orientačné. Bližšie informácie budú poskytnuté  v obecnom rozhlase a  na webovom sídle obce www.bijacovce.sk

 

Kalendár zberu odpadu v obci na rok 2024  – KALENDAR_2024

Výberové konanie – člen MOaPS

Obec  Bijacovce

053 06  Bijacovce č. 7

Príjme 4 zamestnancov na pracovnú pozíciu

 

ČLEN   MIESTNEJ   OBČIANSKEJ  A   PREVENTÍVNEJ   SLUŽBY  

 Požiadavky na výkon funkcie:

 • Vek minimálne 18 rokov
 • Dobrý zdravotný stav
 • Uchádzač má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • Uchádzač nesmie byť právoplatne odsúdený za akýkoľvek zločin v zmysle Trestného zákona č. 300/2005 Z. z.
 • Spoľahlivosť, zodpovednosť, samostatnosť, flexibilnosť, komunikatívnosť

Charakteristika  pracovného miesta:

 • poskytovanie asistenčných služieb a podpora informovanosti občanov o ochrane zdravia, kontrola dodržiavania poriadku, čistoty a hygieny na verejných priestranstvách
 • monitoring a dohľad na ochranu verejného a súkromného majetku pred poškodzovaním a iným protiprávnym konaním v spolupráci  s príslušnými subjektami – monitorovanie dlhodobo opustených domov a obydlí, evidencia poškodených dopravných značiek, osvetlení a chýbajúcich poklopov, znečisťovanie spoločných  priestorov v bytových domoch, vandalizmus, úmyselné poškodzovanie verejno-prospešných zariadení
 • zvyšovanie informovanosti obyvateľov v oblasti protipožiarnej prevencie a bezpečnosti, vedenia motorového vozidla pod vplyvom omamných

Zoznam dokladov, ktoré sú súčasťou prihlášky o prijatie na uvedenú pozíciu:

 • písomnú  žiadosť

            – náležitosti písomnej prihlášky: meno, priezvisko, bydlisko,  kontaktné údaje – telefón, email

 • životopis s prehľadom doterajšej praxe
 • výpis z registra trestov
 • čestné vyhlásenie uchádzača na použitie osobných údajov  podľa zákona č. 18/2018 Z. z.   o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Rozsah pracovného úväzku :

 • 100% pracovný úväzok
 • pracovný pomer na dobu určitú počas trvania projektu

Nástup do zamestnania:

 •  deň nástupu do práce  01.02.2024

Finančné ohodnotenie:

 • Hrubá mzda 750,00 €

Písomnú žiadosť je potrebné doručiť osobne alebo poštou  najneskôr  do 22.01.2024 na adresu:

Obec Bijacovce,  053 06  Bijacovce č. 7 prípadne mailom na adresu obecnyurad@bijacovce.sk.

 

 Výberové konanie sa uskutoční  dňa 25.01.2024 o 10.00 hodine na obecnom úrade v Bijacovciach.

Na výberové konanie budú pozvaní len uchádzači, ktorí splnia všetky uvedené podmienky stanovené v tomto oznámení.

 

Kontaktná osoba Ing. Jozef Kalinaj, starosta obce  0907 997 446

 

v Bijacovciach   12. januára 2024

Oznamenie_VK_clen MOaPS

Priestor na prenájom

Obec Bijacovce ponúka prenájom nebytový priestor č. 2 o výmere 140 m2, na prízemí stavby, vedenej na liste vlastníctva č. 823 k.u. Bijacovce.

Bližšie informácie na obecnom úrade.

Skip to content