Všeobecné

Kalendár zberu odpadu na rok 2024

MNOŽSTVOVÝ  ZBER V  OBCI   BIJACOVCE

Obec Bijacovce určuje  objemy zberných nádob v litroch, frekvencie odvozov odpadu a sadzby poplatky pre poplatníkov zapojených  do množstvového zberu nasledovne:

Typ nádoby: KUKA 110 litrov, 120 litrov, 240 litrov

Frekvencia vývoz: 1x za 2 týždne

Sadzba poplatku :

U fyzickej osoby, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo ktorá je na území obce oprávnená užívať, alebo užíva nehnuteľnosť a u právnickej osoby, ktorá je oprávnená užívať, alebo užíva nehnuteľnosť, nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie  a podnikateľa, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania, ktorí využívajú   množstvový zber 0,050 € na liter KO a 0,10 € na kg DSO.

KUKA nádoba 110 litrov – 5,50 EUR/ŽETÓN

KUKA nádoba 120 litrov – 6,00 EUR/ŽETÓN

KUKA nádoba 240 litrov – 12,00 EUR/ŽETÓN

Vyrubenie poplatku:

Obec pre poplatníkov, ktorí sú zapojení do množstvového zberu určuje poplatok ako súčin frekvencie odvozov, sadzby a objemu zbernej nádoby, na základe dohody o vývoze komunálneho odpadu medzi správcom poplatku (obec) a poplatníkom.

ZBER OBJEMNÉHO ODPADU V OBCI BIJACOVCE

Obec Bijacovce v roku 2024 plánuje zber objemného odpadu  2x ročne v mesiacoch APRÍL a OKTÓBER.

Tieto termíny sú orientačné. Bližšie informácie budú poskytnuté  v obecnom rozhlase a  na webovom sídle obce www.bijacovce.sk

 

Kalendár zberu odpadu v obci na rok 2024  – KALENDAR_2024

Výberové konanie – člen MOaPS

Obec  Bijacovce

053 06  Bijacovce č. 7

Príjme 4 zamestnancov na pracovnú pozíciu

 

ČLEN   MIESTNEJ   OBČIANSKEJ  A   PREVENTÍVNEJ   SLUŽBY  

 Požiadavky na výkon funkcie:

 • Vek minimálne 18 rokov
 • Dobrý zdravotný stav
 • Uchádzač má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • Uchádzač nesmie byť právoplatne odsúdený za akýkoľvek zločin v zmysle Trestného zákona č. 300/2005 Z. z.
 • Spoľahlivosť, zodpovednosť, samostatnosť, flexibilnosť, komunikatívnosť

Charakteristika  pracovného miesta:

 • poskytovanie asistenčných služieb a podpora informovanosti občanov o ochrane zdravia, kontrola dodržiavania poriadku, čistoty a hygieny na verejných priestranstvách
 • monitoring a dohľad na ochranu verejného a súkromného majetku pred poškodzovaním a iným protiprávnym konaním v spolupráci  s príslušnými subjektami – monitorovanie dlhodobo opustených domov a obydlí, evidencia poškodených dopravných značiek, osvetlení a chýbajúcich poklopov, znečisťovanie spoločných  priestorov v bytových domoch, vandalizmus, úmyselné poškodzovanie verejno-prospešných zariadení
 • zvyšovanie informovanosti obyvateľov v oblasti protipožiarnej prevencie a bezpečnosti, vedenia motorového vozidla pod vplyvom omamných

Zoznam dokladov, ktoré sú súčasťou prihlášky o prijatie na uvedenú pozíciu:

 • písomnú  žiadosť

            – náležitosti písomnej prihlášky: meno, priezvisko, bydlisko,  kontaktné údaje – telefón, email

 • životopis s prehľadom doterajšej praxe
 • výpis z registra trestov
 • čestné vyhlásenie uchádzača na použitie osobných údajov  podľa zákona č. 18/2018 Z. z.   o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Rozsah pracovného úväzku :

 • 100% pracovný úväzok
 • pracovný pomer na dobu určitú počas trvania projektu

Nástup do zamestnania:

 •  deň nástupu do práce  01.02.2024

Finančné ohodnotenie:

 • Hrubá mzda 750,00 €

Písomnú žiadosť je potrebné doručiť osobne alebo poštou  najneskôr  do 22.01.2024 na adresu:

Obec Bijacovce,  053 06  Bijacovce č. 7 prípadne mailom na adresu obecnyurad@bijacovce.sk.

 

 Výberové konanie sa uskutoční  dňa 25.01.2024 o 10.00 hodine na obecnom úrade v Bijacovciach.

Na výberové konanie budú pozvaní len uchádzači, ktorí splnia všetky uvedené podmienky stanovené v tomto oznámení.

 

Kontaktná osoba Ing. Jozef Kalinaj, starosta obce  0907 997 446

 

v Bijacovciach   12. januára 2024

Oznamenie_VK_clen MOaPS

Priestor na prenájom

Obec Bijacovce ponúka prenájom nebytový priestor č. 2 o výmere 140 m2, na prízemí stavby, vedenej na liste vlastníctva č. 823 k.u. Bijacovce.

Bližšie informácie na obecnom úrade.

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

O B E C   B I J A C O V C E

Obecný úrad Bijacovce

053 06  Bijacovce č. 7

 

 

Oznámenie – O zrušení trvalého pobytu

 

Ohlasovňa pobytu v Bijacovciach, na návrh vlastníka budovy alebo jej časti podľa § 7 odst. 1 písm. f) zákona č. 253/1998  Z.z. O ohlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení zákona č. 454/2004 Z.z.  Zrušila dňom 19.12.2018 trvalý pobyt ( meno a priezvisko, dátum narodenia občana, ktorému bol trvalý pobyt zrušený):

 

Peter RICHNAVSKÝ, nar. 07.09.1982

 

Miestom nového trvalého pobytu je obec Bijacovce

 

v Bijacovciach, dňa 10.11.2023

 

Vyvesené na úradnej tabuli Obce Bijacovce dňa 10.11.2023

Oznámenie o začatí správneho konania

O B E C B I J A C O V C E

053 06 Bijacovce 7, tel. č.: 053 4542 286, email: obecnyurad@bijacovce.sk
Vaša značka/zo dňa                    Naše číslo                            Vybavuje                     Bijacovce dňa
– / 13.09.2023                             Bij-81/2023-10                  Mgr. Mucha                20.10.2023

Vec:
Oznámenie o začatí správneho konania.

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny), týmto obec Bijacovce ako príslušný orgán ochrany prírody a krajiny oznamuje, že dňa 20.10.2023 začala plynúť lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v tomto začatom správnom konaní vo veci vydania súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 citovaného zákona, rastúcich mimo lesa v intraviláne obce Bijacovce, na pozemkoch parcely č. C-KN 244, C-KN 245 v k.ú. Bijacovce, ktoré sú vo vlastníctve Prešovský samosprávny kraj, so sídlom Námestie mieru 2, 080 01 Prešov.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v tomto začatom správnom konaní je v zmysle § 82 ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny 5 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie. Účastníci konania a dotknuté orgány môžu nahliadnuť do spisu na Mestskom úrade v Spišskom Podhradí, Mariánske nám. č. 34 (v stránkových dňoch: pondelok, streda, piatok).

Ing. Jozef K a l i n a j
starosta obce

Zákaz pálenia odpadov!

V záujme predchádzania vzniku priestupkov obec Bijacovce upozorňuje občanov na zákaz pálenia odpadov.

Spaľovanie lístia, konárov, zvyškov rastlín po zbere úrody a ostatného odpadu zo záhrad a domácnostije zakázané a škodlivé. Tento zákaz upravujú tieto zákony:

 • zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

 • zákon č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov,

 • zákon č.40/ 1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,

 • VZN obce č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Bijacovce

Pri spaľovaní odpadov na záhradách sa uvoľňujú toxické látky, napr. oxid uhoľnatý, dráždivý čpavok, uhľovodíky, dechtové látky a mnohé ďalšie zdraviu škodlivé látky, navyše vo väčších koncentráciách, z dôvodu horenia za nízkych teplôt a nedostatočného okysličovania.   

Pálením zeleného odpadu dochádza k porušovaniu Občianskeho zákonníka. V zmysle Občianskeho zákonníka nikto nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami a podobne. Spaľovanie odpadu predstavuje aj porušovanie zákona o odpadoch a taktiež VZN obce č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Bijacovce. Zákon o ochrane pred požiarmi zakazuje zakladať oheň tam, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu, zakazuje vypaľovať porasty bylín, kríkov atď.

Upozorňujeme občanov, že ak niekto spaľuje odpad zo záhrady, – lístie, trávu, konáre a pod.odpad z domu (plastové fľaše, papiere, kartóny, gumu a pod.) sa dopúšťa priestupku v zmysle § 115 ods. 1 písm. i) zákona č.79/2015 Z. z. o odpadoch a v tomto prípade možno uložiť pokutu až do výšky 1 500 eur.

 

 

Ing. Jozef Kalinaj

starosta obce

Skip to content