Všeobecné

Voľný byt – podnájom

Obec Bijacovce oznamuje záujemcom, že v budove OÚ Bijacovce bude k dispozícii voľný byt od 1.10.2023

Žiadosti je potrebné posielať písomne na Obecný úrad Bijacovce (Bijacovce 7, 053 06 Bijacovce) do 13.9.2023

 

Viac info telefonicky alebo osobne.

Oznámenie o začatí správneho konania

O B E C B I J A C O V C E

053 06 Bijacovce 7, tel. č.: 053 4542 286, email: obecnyurad@bijacovce.sk

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Vaša značka/zo dňa                           Naše číslo                                  Vybavuje Bijacovce                               dňa

– / 10.08.2023                                   Bij-81/2023-03                         Mgr. Mucha                                            28.08.2023

Vec: Oznámenie o začatí správneho konania

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny), týmto obec Bijacovce ako príslušný orgán ochrany prírody a krajiny oznamuje, že dňa 28.08.2023 začala plynúť lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v tomto začatom správnom konaní vo veci vydania súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 citovaného zákona, rastúcich mimo lesa v intraviláne obce Bijacovce, na pozemkoch parcely č. C-KN 255, C-KN 262 v k.ú. Bijacovce, ktoré sú vo vlastníctve Prešovský samosprávny kraj, so sídlom Námestie mieru 2, 080 01 Prešov.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v tomto začatom správnom konaní je v zmysle § 82 ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny 5 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie. Účastníci konania a dotknuté orgány môžu nahliadnuť do spisu na Mestskom úrade v Spišskom Podhradí, Mariánske nám. č. 34 (v stránkových dňoch: pondelok, streda, piatok).

                                                                                                                                                     Ing. Jozef K a l i n a j

                                                                                                                                                           starosta obce

Oznam ZŠ s MŠ o prevádzke MŠ a ŠJ počas letných prázdniny

Oznamujeme rodičom detí MŠ, že počas letných prázdnin 
bude zabezpečená prevádzka materskej školy od 3.7.2023 do 28.7.2023 (vrátane). 

                  Mgr. Mária Bodnárová - riaditeľka ZŠ s MŠ


Oznamujeme stravníkom, 
že odber stravy bude zabezpečený aj počas letných prázdnin,t.j. od 3.7.2023 do 31.8.2023. 
Stravovanie nebude poskytnuté počas štátnych sviatkov a dňa 28.8.2023 (sanitačný deň).

                        Mgr. Mária Bodnárová - riaditeľka ZŠ s MŠ

VÝKUP PAPIERA

l-bijacovce

 

Spoločnosť Brantner Nova oznamuje občanom,
že dňa 17.05.2023 sa uskutoční v našej obci výkup papiera
a jedlého oleja
Výkup sa uskutoční:

od 14:35 do 14:55 hod. futbalový štadión

od 15:00 do 15:20 hod. pred OBECNÝM úradom

Predmetom zberu sú:

noviny, časopisy, knihy bez obalov, letáky,

použitý jedlý rastlinný olej

KARTÓN NEVYKUPUJEME LEN ODOBERIEME !

Za vyzbieraný papier dostanete finančnú hotovosť alebo hygienické
potreby. V ponuke je toaletný papier, kuchynské utierky alebo
hygienické vreckovky.

Za 1L oleja dostanete 1 ks toaletného papiera alebo

za 4L oleja 1 balík kuchynských utierok (2 rolky)

Spoločnosť Brantner Nova, s.r.o. Vám ponúka za:

1 kg papiera 0,01 EUR, alebo za 5 kg papiera 1 ks toaletného papiera.

ponuka pracovného miesta: Kuchár/kuchárka

Základná škola s materskou školou Bijacovce 5

 

Základná škola s materskou školou v Bijacovciach 5

ponúka pracovné miesto:

KUCHÁR/KUCHÁRKA v ZŠ s MŠ

 

Podmienky:

 • výučný list v odbore kuchár
 • výhodou prax v pozícii kuchár v školskej jedálni, príp. v spoločnom stravovaní a potravinárstve
 • zodpovednosť, flexibilita

 

Platové podmienky:

 • odmeňovanie v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Pracovné podmienky:

 • uzatvorenie pracovného pomeru na dobu určitú a následne s perspektívou uzatvorenia pracovného pomeru na dobu neurčitú

 • pracovná doba od 6.30 hod. do 14.30 hod., príp. dohodou

Náplň (druh) práce:

 • príprava a výdaj jedál a nápojov podľa vekovej skupiny stravníkov

 • spolupodieľanie sa na zostavovaní jedálneho lístka

 • normovanie potravín na prípravu pokrmov podľa platných materiálno-spotrebných noriem

 

Nástup:

 • ihneď

Kontakt:

Poštou: Základná škola s materskou školou, 053 06 Bijacovce 5

E-mail: riaditel@zsbijacovce.sk alebo veduca.jedalne@zsbijacovce.sk

Telefón: 0911 483 583 – Mgr. Mária Bodnárová – riaditeľka ZŠ s MŠ

0911 913 214 – Anna Kynčáková – vedúca školskej jedálne

Oznámenia o uložení zásielky

Oznámenie o uložení zásielky

V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta ANNA KAŠELÁKOVÁ, ktorú si môže prevziať na Obecnom úrade v Bijacovciach v lehote do 26.04.2023
Dátum vyvesenia: 11.04.2023
Dátum zvesenia: 26.04.2023

Skip to content