Všeobecné

Šitie ochranných rúšok

Vážení spoluobčania!

Na základe pripravovaných opatrení o povinnom nosení ochranného rúška mimo domácnosť a v záujme ochrany verejného zdravia obyvateľov obce sme dňa 24.3.2020 zabezpečili materiál na šitia ochranného rúška (bavlnená látka, gumičky, nite).
Prosíme ženy dobrovoľníčky – krajčírky, ktoré majú záujem pomôcť zabezpečiť ochranu verejného zdravia našich obyvateľov, aby sa dňa 25.3.2020 (streda) o 10,30 hod. dostavili na obecný úrad v Bijacovciach za účelom dohody o jednotnom type ochranného rúška a prevzatia materiálu.
Ochranné rúška budú doručované do domácnosti prostredníctvom pracovníka miestnej občianskej služby (MOPS) prednostne dôchodcom a potom ostatným obyvateľom obce.

Možnosti čerpania finančných príspevkov na poskytovanie Opatrovateľskej služby v obci s počtom obyvateľov do 1000

V krátkosti :

Podpora bude realizovaná prostredníctvom:

 transferu na personálne výdavky na podporené pracovné miesta opatrovateliek  (570€)/ mesiac

 transferu na vzdelávanie podporených opatrovateliek v projekte (320 €)

 transferu na supervíziu podporených opatrovateliek v projekte (324,48 €)

na základe Vami predloženej žiadosti.

 

Prílohy:

NP_TOS- info pre obce

Leták NP TOS letak print

Leták NP TOS letak pre obcanov preview

Opatrenia obce v mimoriadnej situácii

Obec Bijacovce v zmysle opatrenia Úradu verejného zdravotníctva pri ohrození verejného zdravia zo dňa 12. marca 2020 a rozhodnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 13. marca 2020 vyzýva všetkých občanov obce, ktorí prichádzajú zo zahraničia o dodržiavanie povinnej 14 dňovej domácej karantény a dodržiavanie Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva vo všetkých bodoch.

Povinnú domácu karanténu žiadame dodržiavať všetkým osobám žijúcim v spoločnej domácnosti s osobou prichádzajúcou zo zahraničia.

Pri nedodržaní tejto výzvy je obec povinná oznámiť túto skutočnosť orgánom činným v trestnom konaní, nakoľko dochádza k ohrozeniu verejného zdravia občanov obce Bijacovce.

Aktuálne Verejné vyhlášky o nariadení opatrenií Úradu verejného zdravotníctva sú zverejnené na webovej stránke obce www.bijacovce.sk/koronavirus 

 

Obec Bijacovce nariaďuje ďalšie následovné opatrenia :

  • Úradné hodiny na obecnom úrade v Bijacovciach pre verejnosť budú od 16. marca 2020 až do odvolania v čase od 8.00 hod. do 10,00 hod
  • Nariaďuje sa Zákaz zhromažďovania osôb na verejnom priestranstve, pred budovou obecného úradu, s výnimkou nastúpenia na autobusovú dopravu a zákaz zhromažďovania osôb pred prevádzkami potravín COOP Jednota a potraviny Dvorský od 16. marca 2020 do odvolania.
  • Vstup do uvedených prevádzok je povolený len v ochrannej rúške a rukaviciach.
  • Nariaďuje sa Zákaz vstupu na multifunkčné ihrisko od 16. marca 2020 do odvolania.
  • Spoločnosti Eurobus Košice a SAD Poprad premávajú v obmedzenom prázdninovom režime od 16. marca 2020 až do odvolania.

 

V súvislosti s vyplácaním sociálnych dávok dňa 18. marca 2020 sa nariaďujú nasledovné opatrenia:

  • Dávku v hmotnej núdzi si jej poberateľ prevezme sám bez doprovodu rodinných príslušníkov a deti.
  • Do objektu pošty a obecného úradu budú poberatelia dávky v hmotnej núdzi prichádzať jednotlivo. Súčinnosť pri organizovaní preberania dávok bude poskytovať Miestna občianska hliadka v Bijacovciach a oddelenie poriadkové polície v Spišskom Podhradí.

 

Uvedený oznam je zverejnený na úradnej tabuli obce.

Výzva občanom obce Bijacovce

Prosíme všetkých občanov obce, ktorí prichádzaju v týchto dňoch zo zahraničia, aby rešpektovali Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (Číslo: OLP/2576/2020 zo dňa 12.03.2020) vo všetkých bodoch a dodržiavali povinnú 14-dňovú domácu karanténu od 13.03. 2020 od 7.00 h až do odvolania, vrátane osôb žijúcich v spoločnej domácnosti.

Za nedodržanie domácej karantény hrozí sankcia vo výške 1659 eur.

Fašiangy 2020 – fotoreport

Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov

       
Obec: Bijacovce Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov
Rok: 2019      
         
Katalógové číslo odpadu NÁZOV ZLOŽKY KOMUNÁLNYCH ODPADOV Množstvo odpadov v tonách Množstvo odpadov v kg
20 01 01 papier a lepenka 3,30 3 300,00
20 01 02 sklo 11,61 11 610,00
20 01 03 viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky (kompozity na báze lepenky) 0,62 620,00
20 01 04 obaly z kovu 0,00 0,00
20 01 05 obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami vrátane prázdnych tlakových nádob  0,00 0
20 01 08 biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad 0,00 0
20 01 10 šatstvo 3,19 3 190
20 01 11 textílie 0,00 0
20 01 13 rozpúšťadlá 0,00 0
20 01 14 kyseliny 0,00 0
20 01 15 zásady 0,00 0
20 01 17 fotochemické látky 0,00 0
20 01 19 pesticídy 0,00 0
20 01 21 žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť 0,02 20
20 01 23 vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky 0,36 360,00
20 01 25 jedlé oleje a tuky 0,06 60,00
20 01 26 oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 25 0,00 0,00
20 01 27 farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky 0,00 0
20 01 28 farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice iné ako uvedené v 20 01 27 0,00 0
20 01 29 detergenty obsahujúce nebezpečné látky 0,00 0
20 01 30 detergenty iné ako uvedené v 20 01 29 0,00 0
20 01 31 cytotoxické a cytostatické liečivá 0,00 0
20 01 32 liečivá iné ako uvedené v 20 01 31 0,00 0
20 01 33 batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02, alebo 16 06 03 a netriedené batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie 0,00 0,00
20 01 34 batérie a akumulátory iné ako uvedené v 20 01 33 0,00 0,00
20 01 35 vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 23, obsahujúce nebezpečné časti *) 0,37 370,00
20 01 36 vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35 0,40 400,00
20 01 37 drevo obsahujúce nebezpečné látky 0,00 0,00
20 01 38 drevo iné ako uvedené v 20 01 37 0,00 0,00
20 01 39 plasty 13,54 13 540,00
20 01 40 kovy 0,76 760,00
20 01 40 01 meď, bronz, mosadz 0,00 0,00
20 01 40 02 hliník 0,00 0,00
20 01 40 03 olovo 0,00 0,00
20 01 40 04 zinok 0,00 0,00
20 01 40 05 železo a oceľ 0,00 0,00
20 01 40 06 cín 0,00 0,00
20 01 40 07 zmiešané kovy 0,00 0,00
20 01 41 odpady z vymetania komínov 0,00 0,00
20 01 99 odpady inak nešpecifikované   0
20 02 01 biologicky rozložiteľný odpad 0,00 0
20 02 02 zemina a kamenivo 0,00 0
20 02 03 iné biologicky nerozložiteľné odpady 0,00 0
20 03 01 zmesový komunálny odpad 69,19 69 190,00
20 03 02 odpad z trhovísk 0,00 0,00
20 03 03 odpad z čistenia ulíc 0,00 0,00
20 03 04 kal zo septikov 0,00 0,00
20 03 06 odpad z čistenia kanalizácie 0,00 0,00
20 03 07 objemný odpad 8,26 8 260,00
20 03 08 drobný stavebný odpad 0,00 0,00
20 03 99 komunálne odpady inak nešpecifikované 0,00 0,00
Celkové množstvo vzniknutých komunálnych odpadov 111,68 111 680
Celkové množstvo zrecyklovaných komunálnych odpadov 34,23 34 230
      257,59  
  Označené na základe zoznamu vytriedených zložiek KO, ktoré možné započítať do činiteľa vzorca    
         
       
         
         
  Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov 30,65%

výpočet úrovne vytriedena KO