Všeobecné

Uznesenie OZ Bijacovce

UZNESENIE č. 2/A/a

z 2. mimoriadneho Obecného zastupiteľstva obce Bijacovce

konaného dňa 24.08.2020 v Bijacovciach

Obecné zastupiteľstvo obce Bijacovce podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

schvaľuje

aby Obec Bijacovce zverejnila zámer prenajať majetok z dôvodov hodných osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v nasledovnom znení:

OBEC BIJACOVCE

Bijacovce 7, 053 06 Bijacovce

___________________________________________________________________________

Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku obce Bijacovce, na ktorý sa sťahuje prípad hodný osobitného zreteľa

Obec Bijacovce, na základe uznesenia obecného zastupiteľstva č. 2/A/a zo dňa 24.08.2020 a v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zverejňuje zámer prenajať nehnuteľnosti, a to pozemky, par. č. 1578/1, 1578/2, 1579/1, 1579/2, 1580/1, 1580/2, ktoré pozemky sú vedené na LV č. 1, pre. k. ú. Bijacovce, obec Bijacovce a pozemky, par. č. 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, ktoré pozemky sú vedené na LV č. 480, pre. k. ú. Bijacovce, obec Bijacovce, a to žiadateľovi, Roľníckemu družstvu BIJACOVCE, s sídlom: Bijacovce, 053 06 Bijacovce, IČO: 00696668, a to za nájomné v obvyklej výške 22,75 EUR/ha/rok, na dobu piatich rokov.

Dôvod hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, spočíva v tom, že predmetné nehnuteľnosti nadobudla obec Bijacovce v roku 2020, pričom na predmetné nehnuteľnosti boli pôvodnými vlastníkmi uzavreté platné nájomné zmluvy v prospech žiadateľa, pričom predajom nehnuteľností nájomný vzťah nezanikol. Zároveň však predmetné nehnuteľnosti neužíval žiadateľ a ani ich po uzavretí nájomnej zmluvy užívať nemôže, pretože predmetné nehnuteľnosti napriek nájomnému vzťahu užíva tretia osoba pri poľnohospodárskej činnosti, ktorá má dané nehnuteľnosti v užívaní na základe rozhodnutia príslušného orgánu. Obec Bijacovce však plánuje vyňať predmetné nehnuteľnosti z pôdneho fondu a zmeniť územný plán obce, kde budú predmetné nehnuteľnosti figurovať ako stavebné a iné pozemky (nie poľnohospodárska pôda), čo bude dôvod pre zánik nájomnej zmluvy a zmenu rozhodnutia, ktorým boli dané nehnuteľnosti dané do užívania tretej osoby. Z týchto osobitných dôvodov je obecné zastupiteľstvo tohto názoru, že tu existuje dôvod osobitného zreteľa, ktorým dôjde k dočasnému zachovaniu existujúceho stavu (až do zmeny územného plánu), pričom obec Bijacovce bude poberať nájomné v obvyklej výške.

V Bijacovciach dňa 24.08.2020

                                                                                                                          ………………………………….

                                                                                                                          Mgr. Ján Pivovarníček

                                                                                                                                    starosta obce

Zverejnené na úradnej tabuli od 31.08.2020 do 14.09.2020

Zverejnené na www.bijacovce.sk dňa 31.08.2020

UZNESENIE_a

Zámer obce Bijacovce

OBEC BIJACOVCE

Bijacovce 7, 053 06 Bijacovce

_________________________________________________________________

Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku obce Bijacovce, na ktorý sa sťahuje prípad hodný osobitného zreteľa

Obec Bijacovce, na základe uznesenia obecného zastupiteľstva č. 2/A/a zo dňa 24.08.2020 a v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zverejňuje zámer prenajať nehnuteľnosti, a to pozemky, par. č. 1578/1, 1578/2, 1579/1, 1579/2, 1580/1, 1580/2, ktoré pozemky sú vedené na LV č. 1, pre. k. ú. Bijacovce, obec Bijacovce a pozemky, par. č. 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, ktoré pozemky sú vedené na LV č. 480, pre. k. ú. Bijacovce, obec Bijacovce, a to žiadateľovi, Roľníckemu družstvu BIJACOVCE, s sídlom: Bijacovce, 053 06 Bijacovce, IČO: 00696668, a to za nájomné v obvyklej výške 22,75 EUR/ha/rok, na dobu piatich rokov.

Dôvod hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, spočíva v tom, že predmetné nehnuteľnosti nadobudla obec Bijacovce v roku 2020, pričom na predmetné nehnuteľnosti boli pôvodnými vlastníkmi uzavreté platné nájomné zmluvy v prospech žiadateľa, pričom predajom nehnuteľností nájomný vzťah nezanikol. Zároveň však predmetné nehnuteľnosti neužíval žiadateľ a ani ich po uzavretí nájomnej zmluvy užívať nemôže, pretože predmetné nehnuteľnosti napriek nájomnému vzťahu užíva tretia osoba pri poľnohospodárskej činnosti, ktorá má dané nehnuteľnosti v užívaní na základe rozhodnutia príslušného orgánu. Obec Bijacovce však plánuje vyňať predmetné nehnuteľnosti z pôdneho fondu a zmeniť územný plán obce, kde budú predmetné nehnuteľnosti figurovať ako stavebné a iné pozemky (nie poľnohospodárska pôda), čo bude dôvod pre zánik nájomnej zmluvy a zmenu rozhodnutia, ktorým boli dané nehnuteľnosti dané do užívania tretej osoby. Z týchto osobitných dôvodov je obecné zastupiteľstvo tohto názoru, že tu existuje dôvod osobitného zreteľa, ktorým dôjde k dočasnému zachovaniu existujúceho stavu (až do zmeny územného plánu), pričom obec Bijacovce bude poberať nájomné v obvyklej výške.

V Bijacovciach, dňa 31.08.2020

                                                                                                                                      ………………………………….

                                                                                                                                      Mgr. Ján Pivovarniček

                                                                                                                                                starosta obce

Zverejnené na úradnej tabuli od 31.08.2020 do 14.09.2020

Zverejnené na www.bijacovce.sk dňa 31.08.2020

zámer

Záväzná časť Územného plánu obce Bijacovce v znení Zmien a doplnkov č. 1/2019 – oznámenie o zverejnení

O Z N Á M E N I E

 

 

Záväzná časť Územného plánu obce Bijacovce v znení Zmien a doplnkov č. 1/2019

– oznámenie o zverejnení

 

 

Obec Bijacovce ako orgán územného plánovania podľa § 16 Stavebného zákona v platnom znení, oznamuje občanom obce Bijacovce, že Obecné zastupiteľstvo obce Bijacovce uznesením č. 4/2020 dňa 29.5.2020 schválilo Zmeny a doplnky č. 1/2019 Územného plánu obce Bijacovce a uznesením č. 5/2020 dňa 29.5.2020 Všeobecne záväzné nariadenie obce Bijacovce č. 1/2020, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Bijacovce v znení Zmien a doplnkov č. 1/2019.

 

Obec Bijacovce v zmysle § 27 ods. 4 písm. a) stavebného zákona

 

 

z v e r e j ň u j e

 

záväznú časť Územného plánu obce Bijacovce v znení Zmien a doplnkov č. 1/2019, vyhlásenú Všeobecne záväzným nariadením obce Bijacovce č. 1/2020.

 

Záväzná časť Územného plánu obce Bijacovce v znení Zmien a doplnkov č. 1/2019 je vyvesená na úradnej tabuli obce a na webovej stránke obce www.bijacovce.sk po dobu 30 dní.

 

 

S pozdravom

 

 

 

 

                                                                                             Mgr. Ján PIVOVARNÍČEK

                                                                                                         starosta obce

 

 

Príloha:

Príloha VZN – záväzná časť

Príloha VZN -schéma záv. časti a VPS stavieb

 

 

Vyvesené dňa: 2.6.2020

 

Oznámenie vybavenia petície obecným zastupiteľstvo obce Bijacovce

Výsledok vybavenia petície obecným zastupiteľstvom Obce Bijacovce

Obec Bijacovce Vám oznamuje výsledok Petície občanov obce Bijacovce za ponechanie garáže pre autobus verejnej dopravy SAD Poprad, ktorý je súčasťou požiarnej zbrojnice v obci Bijacovce doručenej na obecný úrad v Bijacovciach dňa 04.05.2020, ktorú petíciu prerokovalo obecného zastupiteľstvo dňa 7.5.2020.

Doručená petícia mala zákonom predpísané náležitosti v zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov. Podľa odovzdaných petičných hárkov petície sa zúčastnilo 217 osôb (z toho 212 osôb s trvalým pobytom na území obce Bijacovce, čo predstavuje 22,29 % občanov s trvalým pobytom na území obce), pričom náhodným overovaním bolo zistené, že u všetkých podpisov nebola potvrdená zhodnosť a pravosť podpisu daných osôb.

Obecné zastupiteľstvo si pred prerokovaním petície vyžiadalo vyjadrenie SAD Poprad, ktoré bolo doručené na obecný úrad v Bijacovciach dňa 06.05.2020, a v zmysle ktorého cit.: „Ak dôjde k určeniu stanovišťa na parkovanie a odstavovanie našich autobusov ma pozemku parcela č. KN-C 578/1 k. ú. Bijacovce vo vlastníctve obce nebude to viesť k rušeniu spojov. Parkovanie vozidla v garáži na rušenie spojov vplyv nemá“. Stanovisko SAD Poprad v plnom znení je k dispozícii na obecnom úrade v Bijacovciach.

Na základe vyššie uvedeného bolo dňa 7.5.2020 zvolané mimoriadne zasadnutie OZ v Bijacovciach, na ktorom bola petícia prerokovaná a na ktorom boli prijaté nasledovné uznesenia:

Uznesenie č. 3

Obecné zastupiteľstvo v Bijacovciach

A. S ch v a ľ u j e

a) platnosť uznesenia č. 5/A/a zo dňa 17.04.2020 v znení

Obecné zastupiteľstvo v Bijacovciach

A. S ch v a ľ u j e

a) uvoľnenie obecnej garáže pre potreby DHZ Bijacovce k 01.05.2020

Hlasovanie:

Za:

6

Ing. Bohuš Dzugas, Adrián Franko, Michal Lepeták, Ing. Ján Novák, Jozef Tejbus, Ľubomír Zajac

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

0

Nehlasovali:

0

Uznesenie č. 4

Obecné zastupiteľstvo v Bijacovciach

A. S ch v a ľ u j e

a) odstavenie a parkovanie vozidiel SAD Poprad na asfaltovej ploche nachádzajúcej sa na pozemku parcela č. KN-C 578/1 k. ú. Bijacovce vo vlastníctve obce

Hlasovanie:

Za:

6

Ing. Bohuš Dzugas, Adrián Franko, Michal Lepeták, Ing. Ján Novák, Jozef Tejbus, Ľubomír Zajac

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

0

Nehlasovali:

0

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov boli prijaté uznesenia obecného zastupiteľstva v Bijacovciach, v zmysle ktorých došlo k ponechaniu pôvodných uznesení obecného zastupiteľstva o uvoľnení garáže v platnosti.

S pozdravom

Mgr. Ján Pivovarniček

starosta obce