Všeobecné

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste – Odborný zamestnanec v MŠ

Obec Bijacovce, 053 06  Bijacovce č. 7

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste OZ

V zmysle §84 zákona č.138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov:

Názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola s materskou školou Bijacovce, 053 06 Bijacovce č. 5

Kategória voľného pracovného miesta: Odborný zamestnanec (OZ) v MŠ – školský špeciálny pedagóg alebo sociálny pedagóg (1 pracovné miesto)

Predpoklady: v súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších právnych predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, resp. podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačných predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

Pracovný pomer na dobu: určitú (počas trvania NP PRIM II)

Platové podmienky: určené v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č.553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania,
 • profesijný životopis (Europass),
 • doklady o ukončenom vzdelaní,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov,

Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručte najneskôr do 19.8.2022 12.00 hod na adresu: Obec Bijacovce, 053 06 Bijacovce č. 7

Na obálku uveďte: „Žiadosť o prijatie do zamestnania OZ MŠ – neotvárať“.

Pre posúdenie dodržania lehoty je rozhodujúci dátum doručenia žiadosti na 19.8.2022. Žiadosti doručené po stanovenom termíne nebudú akceptované a nebudú do ústneho pohovoru zaradené.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do ústneho pohovoru tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Uchádzači spĺňajúci predpoklady budú pozvaní na ústny pohovor.

Ústny pohovor sa u skutoční dňa 25.8.2022 v čase od 14.00 hod v   budove Základnej školy s materskou školou Bijacovce, 053 06 Bijacovce č. 5 a vybraní uchádzači budú naň osobitne pozvaní telefonicky, prípadne mailom.

Zamestnávateľ aplikuje pri výbere zamestnanca na toto pracovné miesto dočasné vyrovnávacie opatrenie v zmysle § 8a zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov, vo forme preferenčného zamestnávania rómskych uchádzačov o pracovné miesto. Bližšie informácie nájdete na https://romovia.vlada.gov.sk/, v časti Národné projekty.“

V Bijacovciach, dňa 8.8.2022

Oznamenie_OZ

Výberové konanie na miesto riaditeľa/ ľky ZŠ s MŠ v Bijacovciach

Obec Bijacovce

053  06 Bijacovce č. 7

Obec Bijacovce v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje

V Ý B E R O V É     K O N A N I E      N A    F U N K C I U      R I A D I T E Ľ / K A

Základnej školy s materskou školou v Bijacovciach

Požadované kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady na odbornosť uchádzačov podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa a odbor vzdelania pre uvedený druh školy podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

 • najmenej 5 rokov pedagogickej praxe

 • absolvovanie I. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady pre príslušnú kategóriu a pod kategóriu pedagogických zamestnancov

 • osobné a morálne predpoklady na vykonávanie funkcie

 • zdravotná spôsobilosť a bezúhonnosť

 • platové ohodnotenie v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. základná zložka platu, zo zvýšením platovej tarify o 5 ročnú prax a minimálnym príplatkom za riadenie 1 439,00 €

Zoznam dokladov, ktoré sú súčasťou žiadosti o zaradenie do výberového konania:

 • doklad o dosiahnutom stupni vzdelania, vrátane vysvedčenia o štátnych skúškach

 • doklad o absolvovaní I. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady

 • doklad o dĺžke pedagogickej praxe

 • návrh – projekt koncepcie rozvoja školy, jej riadenia a financovania

 • profesijný životopis

 • čestné vyhlásenie uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade s § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Písomné žiadosti o účasť na výberovom konaní s úradne overenými fotokópiami dokladov o vzdelaní je potrebné poslať alebo osobne doručiť najneskôr do 20. júla 2022 do 16.00 hodiny na adresu Obec Bijacovce, 053 06 Bijacovce č. 7. v zalepenej obálke s výrazným označením “VÝBEROVÉ KONANIE ZŠ S MŠ BIJACOVCE“

Výberové konanie sa uskutoční dňa 02. augusta 2022 o 14.00 hodine v kancelárii obecného úradu 053 06 Bijacovce č. 7

Pracovná ponuka – údržbár

Obec Bijacovce

053 06 Bijacovce č. 7

príjme do pracovného pomeru

Ú D R Ž B Á R A

Predpoklady na výkon funkcie:

 • minimálne stredné odborné vzdelanie ukončené výučným listom

 • manuálna zručnosť

 • vodičský preukaz skupiny B

 • spoľahlivosť, zodpovednosť, samostatnosť, flexibilnosť

 • bezúhonnosť

Charakteristika pracovného miesta:

 • zabezpečenie bežnej údržby budov a verejných priestranstiev v obci

 • kosenie verejných priestranstiev

 • inštalatérske, murárske, maliarske práce

 • práce komunálnou technikou

Zoznam dokladov, ktoré sú súčasťou prihlášky o prijatie na uvedenú pozíciu:

 • písomnú žiadosť

– náležitosti písomnej prihlášky: meno, priezvisko, bydlisko,kontaktné údaje – telefón, email

 • životopis s prehľadom doterajšej praxe

 • doklad o ukončenom vzdelaní

 • čestné vyhlásenie uchádzača na použitie osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z.

o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Rozsah pracovného úväzku :

 • 100% pracovný úväzok

 • pracovný pomer na dobu určitú 12 mesiacov s možnosťou predĺženia na neurčito

Nástup do zamestnania:

 • deň nástupu do práce t. j . 01.08.2022

Finančné ohodnotenie:

 • plat bude určený v zmysle zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkon e práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády SR č. 388/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Písomnú žiadosť je potrebné doručiť osobne alebo poštou najneskôr do 15.07.2022 na adresu:

Obec Bijacovce, 053 06 Bijacovce č. 7. Vyhodnotenie žiadostí bude bez účasti uchádzačov a o výsledku budú jednotliví uchádzači písomne informovaní.

Oznamenie udrzbar

Oznámenie o vynechaní autobusových spojov

SAD Poprad  informuje cestujúcich, že z prevádzkovo technických dôvodov budú dňa  8.4.2022  vynechané nasledovné autobusové spoje

Vynechané spoje:
linka/spoj odkiaľ čas kde čas
704407/36 Bijacovce 04:25 Sp. Podhradie 04:35
704418/12 Sp. Podhradie 04:38 Levoča 05:00
704418/7 Levoča 05:10 Sp. Podhradie 05:32
704407/1 Sp. Podhradie 05:35 Bijacovce 05:45
704407/6 Bijacovce 05:55 Sp. Podhradie 06:05
704418/18 Sp. Podhradie 06:08 Poprad 07:18
704418/25 Poprad 10:25 Sp. Podhradie 11:32
704407/15 Sp. Podhradie 11:35 Bijacovce 11:45
704407/20 Bijacovce 12:25 Sp. Podhradie 12:35
704418/28 Sp. Podhradie 12:38 Poprad 13:48
704418/35 Poprad 14:25 Sp. Podhradie 15:32
704407/27 Sp. Podhradie 15:35 Bijacovce 15:45

S meškaním pôjdu spoje

704409/7 Levoča 7.25 Dúbrava    –  15 min. meškanie

Ďakujeme za pochopenie.

Skip to content