Všeobecné

Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov

       
Obec: Bijacovce Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov
Rok: 2019      
         
Katalógové číslo odpadu NÁZOV ZLOŽKY KOMUNÁLNYCH ODPADOV Množstvo odpadov v tonách Množstvo odpadov v kg
20 01 01 papier a lepenka 3,30 3 300,00
20 01 02 sklo 11,61 11 610,00
20 01 03 viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky (kompozity na báze lepenky) 0,62 620,00
20 01 04 obaly z kovu 0,00 0,00
20 01 05 obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami vrátane prázdnych tlakových nádob  0,00 0
20 01 08 biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad 0,00 0
20 01 10 šatstvo 3,19 3 190
20 01 11 textílie 0,00 0
20 01 13 rozpúšťadlá 0,00 0
20 01 14 kyseliny 0,00 0
20 01 15 zásady 0,00 0
20 01 17 fotochemické látky 0,00 0
20 01 19 pesticídy 0,00 0
20 01 21 žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť 0,02 20
20 01 23 vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky 0,36 360,00
20 01 25 jedlé oleje a tuky 0,06 60,00
20 01 26 oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 25 0,00 0,00
20 01 27 farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky 0,00 0
20 01 28 farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice iné ako uvedené v 20 01 27 0,00 0
20 01 29 detergenty obsahujúce nebezpečné látky 0,00 0
20 01 30 detergenty iné ako uvedené v 20 01 29 0,00 0
20 01 31 cytotoxické a cytostatické liečivá 0,00 0
20 01 32 liečivá iné ako uvedené v 20 01 31 0,00 0
20 01 33 batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02, alebo 16 06 03 a netriedené batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie 0,00 0,00
20 01 34 batérie a akumulátory iné ako uvedené v 20 01 33 0,00 0,00
20 01 35 vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 23, obsahujúce nebezpečné časti *) 0,37 370,00
20 01 36 vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35 0,40 400,00
20 01 37 drevo obsahujúce nebezpečné látky 0,00 0,00
20 01 38 drevo iné ako uvedené v 20 01 37 0,00 0,00
20 01 39 plasty 13,54 13 540,00
20 01 40 kovy 0,76 760,00
20 01 40 01 meď, bronz, mosadz 0,00 0,00
20 01 40 02 hliník 0,00 0,00
20 01 40 03 olovo 0,00 0,00
20 01 40 04 zinok 0,00 0,00
20 01 40 05 železo a oceľ 0,00 0,00
20 01 40 06 cín 0,00 0,00
20 01 40 07 zmiešané kovy 0,00 0,00
20 01 41 odpady z vymetania komínov 0,00 0,00
20 01 99 odpady inak nešpecifikované   0
20 02 01 biologicky rozložiteľný odpad 0,00 0
20 02 02 zemina a kamenivo 0,00 0
20 02 03 iné biologicky nerozložiteľné odpady 0,00 0
20 03 01 zmesový komunálny odpad 69,19 69 190,00
20 03 02 odpad z trhovísk 0,00 0,00
20 03 03 odpad z čistenia ulíc 0,00 0,00
20 03 04 kal zo septikov 0,00 0,00
20 03 06 odpad z čistenia kanalizácie 0,00 0,00
20 03 07 objemný odpad 8,26 8 260,00
20 03 08 drobný stavebný odpad 0,00 0,00
20 03 99 komunálne odpady inak nešpecifikované 0,00 0,00
Celkové množstvo vzniknutých komunálnych odpadov 111,68 111 680
Celkové množstvo zrecyklovaných komunálnych odpadov 34,23 34 230
      257,59  
  Označené na základe zoznamu vytriedených zložiek KO, ktoré možné započítať do činiteľa vzorca    
         
       
         
         
  Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov 30,65%

výpočet úrovne vytriedena KO

Prerokovanie Návrhu zmien a doplnkov č. 1/2019 Územného plánu obce Bijacovce – oznámenie o prerokovaní

V súlade s ustanoveniami § 16 a § 30 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov /stavebný zákon/ a v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva obce Bijacovce č. 2/A zo dňa 6.6.2019, obec Bijacovce zabezpečuje obstaranie Zmien a doplnkov č. 1/2019 Územného plánu obce Bijacovce.

Obec Bijacovce v zmysle § 22 ods. 1 stavebného zákona oznamuje občanom, fyzickým osobám a právnickým osobám, že

z v o l á v a

prerokovanie Návrhu zmien a doplnkov č. 1/2019 Územného plánu obce Bijacovce, ktoré sa uskutoční dňa

26.9.2019 (štvrtok) o 17,00 hod.

 

v sále obecného domu v Bijacovciach.

Návrh zmien a doplnkov č. 1/2019 Územného plánu obce Bijacovce je vystavený na verejné nahliadnutie v budove Obecného úradu v Bijacovciach, Bijacovce č. 7, v pracovných dňoch v úradných hodinách a na webovej stránke obce www.bijacovce.sk, kde sa s ním môžete oboznámiť v termíne od 10.9.2019 do 11.10.2019.

V zmysle § 22 ods. 1 stavebného zákona je verejnosť oprávnená podať pripomienky k Návrhu zmien a doplnkov č. 1/2019 Územného plánu obce Bijacovce do 30 dní odo dňa oznámenia písomne alebo osobne na adresu Obec Bijacovce, Obecný úrad Bijacovce 7, 053 06 Bijacovce, alebo osobne na Obecný úrad Bijacovce, príp. elektronicky na adresu obecbijacovce@stonline.sk v termíne do 11.10.2019.

 

 

 

                                                                                              Mgr. Ján PIVOVARNÍČEK

                                                                                                          starosta obce

Vyvesené dňa:   10.9.2019

Zámer obce Bijacovce

Zámer obce Bijacovce previesť vlastníctvo majetku obce KN – C p. č. 39 k. ú. Bijacovce Zastavané plochy a nádvoria na Janu Vaľkovú, Bijacovce č. 79 spôsobom podľa § 9 ods. 8 písm. e) zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Obec Bijacovce v súlade s § 9 ods. 8 písm. e) zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer previesť vlastníctvo majetku obce:

  • parcelu KN-C 39, okres Levoča, obec Bijacovce, katstrálne územie Bijacovce, o výmere 132 m2,
  • zastavané plochy nádvoria, pozemok na ktorom je stavba rodinný dom s. č. 79

na Janu Vaľkovú bytom Bijacovce 79, 053 06 Bijacovce spôsobom podľa citovaného zákonného ustnovenia, t. j. z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Pri prevode vlstníctva majetku obce sa podľa § 9 ods. 8 zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o majetku obcí“) nepoužijú ustnovenia § 9 odsekov 1 ž 7 zákon o majetku obcí. Podľa § 9 ods. 8 písm. e) zákon o majetku obcí s ustanovenia § 9 odsekov 1 ž 7 zákon o majetku obcí nepoužijú v prípadoch hodných osobitného zreteľa, o ktorých obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Vo vzťahu k predmetným nehnuteľnostiam s prípadom hodným osobitného zreteľa v súlade so zákonom o majetku obcí rozumie skutočnosť, že prevodom majetku obce sa prispeje k účelnejšiemu využívaniu iného majetku a účelnejšiemu usporiadaniu majetkových pomerov s ohľdom na tvar a rozmery pozemkov vo vlastníctve obce a tretích osôb, pričom nemožno rozumne očkávať účelne nadobudnutie predmetných nehnuteľností a inou osobou ako Janou Vaľkovou, bytom Bijacovce 79, 053 06 Bijacovce s ohľadom na vlastníctvo nehnuteľnosti – rodinný dom na uvedenej parcele a susediacich nehnuteľností.

Mgr. Ján Pivovarniček

strosta obce

Úroveň triedenia komunálneho odpadu

Obec Bijacovce sa zaraďuje do príslušnej sadzby za rok 2019, v zmysle výpočtu podľa prílohy č. 2Â k zákonu č. 329/2018 Z.Z., za účelom platenia poplatku za uloženie odpadu a skládku odpadov

31,47 %

Položka Úroveň vytriedenia
komunálneho odpadu x (%)
Sadzba za príslušný rok v eurách x t
2019
1 X ≤ 10 17
2 10 < X ≤ 20 12
3 20 < X ≤ 30 10
4 30 < X ≤ 40 8
5 40 < X ≤ 50 7
6 50 < X ≤ 60 7
7 X > 60 7
Skip to content