107_ 19 Kúpna zmluva

Kúpna zmluva 9/IBV/2019 uzatvorená podľa § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“)

Prílohy