19_20 Dohoda č. 22/2020/MPO

Dohoda č. 22/2020/MPO o zaplatení úhrady za užívanie nehnuteľného majetku štátu, uzatvorená podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov ( ďalej len „Občiansky zákonník“)

Prílohy

Skip to content