24_20 Kúpna zmluva

Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, uzatvorená podľa ustanovenia § 588 a nasl.zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, v nižšie uvedený deň, medzi nasledujúcimi zmluvnými stranami

Prílohy

Skip to content