47_20 Zmluva o dielo

Zmluva o dielo- Dohoda o zmluvnej cene medzi dodávateľom a objednávateľom v zmysle zákona NR SR č. 18/1996  o cenách

Prílohy

Skip to content