88_19-Dohoda č. 19/36/054/98 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov vo vymedzených oblastiach zamestnávania pre UoZ v rámci národného projektu

Dohoda č. 19/36/054/98 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov vo vymedzených oblastiach zamestnávania pre UoZ v rámci národného projekt “ Cesta na trh práce 3″ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z.z o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov pre subjekt nevykonávajúce  hospodársku činnosť.

Prílohy

Skip to content