Návrh – Všeobecné záväzné nariadenie OBCE BIJACOVCE č. 2/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Návrh – Všeobecné záväzné nariadenie OBCE BIJACOVCE č. 2/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Prílohy

Skip to content