Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 2/2020

VZN obce Bijacovce č. 2/2020 – o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Prílohy

Skip to content