Návrh VZN č. 2/2023 o miestnych daniah a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Prílohy

Skip to content