Návrh VZN obce Bijacovce č 1/2024

Návrh všeobecne záväzného nariadnia obce Bijacovce č. 1/2024  o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Bijacovce na rok 2024

Prílohy

Skip to content