Všeobecne záväzné nariadenie obce Bijacovce č. 1/2020, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Bijacovce v znení Zmien a doplnkov č. 1/2019

Skip to content