Všeobecne záväzné nariadenie obce Bijacovce č. 1/2021

Všeobecne záväzné nariadenie obce č.1/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Prílohy

Skip to content