Všeobecne záväzné nariadenie obce Bijacovce č. 2/2021

Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 2/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských
zariadení so sídlom na území obce Bijacovce na rok 2022

Prílohy

Skip to content