VZN č. 1/2015 Obce Bijacovce o určení miesta a času zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Bijacovce

Prílohy

Skip to content