VZN č. 2/2015 Obce Bijacovce o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Prílohy

Skip to content