VZN č. 3/2017 Obce Bijacovce o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Prílohy

Skip to content