Návrh VZN č. 3/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

03_22

Prílohy

Skip to content