VZN obce č. 2/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Prílohy

Skip to content