10.OZ

Táto udalosť sa skončila

P O Z V Á N K A

V súlade s § 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 10. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Bijacovciach, ktoré sa uskutoční dňa 21.06.2019 (piatok) o 17.00 hod. v zasadačke OcÚ.

PROGRAM

1. Úvod – určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie programu
2. Záverečný účet obce za rok 2018
– správa nezávislého audítora
– stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu
– schválenie záverečného účtu
3. Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2019
4. Záver

Zverejnené na úradnej tabuli dňa 18.06.2019

Skip to content