12. zasadnutie obecného zastupiteľstva

Táto udalosť sa skončila

P O Z V Á N K A

V súlade s § 12, ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 12. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Bijacovciach, ktoré sa uskutoční dňa 27.10.2023 (piatok) o 18.00 hod. v zasadačke obecného domu.

Program

  1. Úvod – určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

  2. Správa o plnení uznesení

  3. Návrh koncepcie rozvoja ZŠ s MŠ Bijacovce na obdobie 2022-2027

  4. IBV Bijacovce – plán výstavby

  5. Investičné zámery obce na rok 2023: – nájomné byty

– splašková kanalizácia

– obnova obecného úradu

– chodník obecný úrad

– rekonštrukcia strechy s. číslo 2

– budova s. č. 10

  1. Diskusia

  2. Záver

Zverejnené na úradnej tabuli dňa 23.10.2023

Ing. Jozef Kalinaj starosta obce

Skip to content