13. zasadanie OZ

Táto udalosť sa skončila

P O Z V Á N K A 

V súlade s § 12, ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  zvolávam 13.  zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Bijacovciach, ktoré sa uskutoční  dňa 24.11.2023 (piatok) o 18.00 hod. v zasadačke obecného domu.

 

Program

 

 1. Úvod – určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 2. Správa o plnení uznesení
 3. Návrh VZN č. 2/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 4. Návrh VZN č. 3/2023 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Bijacovce
 5. Návrh VZN č. 4/2023 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Bijacovce na rok 2023
 6. IBV Bijacovce – plán výstavby
 7. Rekonštrukcia strechy s. č. 2 – zmluva s n.o. sv. Hubert
 8. Investičné zámery obce na rok 2023: – nájomné byty

– splašková kanalizácia

– obnova obecného úradu

–  chodník obecný úrad

 1. Rôzne
 2. Diskusia
 3. Záver

 

 

Zverejnené na úradnej tabuli dňa 22.11.2023

Skip to content