14. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Táto udalosť sa skončila

PROGRAM

 

 

  1. Úvod – určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie programu
  2. Správa o plnení uznesení
  3. Návrh na zmenu rozpočtu obce 2019

– návrh na zmenu rozpočtu ZŠ s MŠ Bijacovce

  1. Príprava rozpočtu obce na rok 2019
  2. Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu a určenie výšky poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2020
  3. Žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2020 – environmentálny fond
  4. Výzva na predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov
  5. Dodatok č. 1 územného plánu obce – informácia
  6. Diskusia

– informácia o výkupe pozemkov pod IBV

– oprava kanalizácie na pozemku bytový dom č. 140

– oprava odkanalizovania bytového domu č. 24 Tomáš Kubík

– kolaudácia nadstavby šatní – termín

– oprava miestnych komunikácií ulice okolo Jozefa Tejbusa

– zimná údržba komunikácií

  1. Záver

 

Zverejnené na úradnej tabuli dňa 11.11.2019

 

 

Skip to content