14. zasadnutie OZ

Táto udalosť sa skončila

P O Z V Á N K A 

 

V súlade s § 12, ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  zvolávam 14.  zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Bijacovciach, ktoré sa uskutoční  dňa 15.12.2023 (piatok) o 16.00 hod. v zasadačke obecného domu.

 

Program

 

  1. Úvod – určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  2. Správa o plnení uznesení
  3. Úprava rozpočtu obce na rok 2023
  4. Schválenie VZN č. 2/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
  5. Schválenie VZN č. 3/2023 2023 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Bijacovce na rok 2023
  6. IBV Bijacovce – plán výstavby
  7. Diskusia
  8. Záver
Skip to content