15. zasadnutie OZ

Táto udalosť sa skončila

P O Z V Á N K A 

 

V súlade s § 12, ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  zvolávam 15.  zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Bijacovciach, ktoré sa uskutoční  dňa 19.01.2024 (piatok) o 17.00 hod. v zasadačke obecného domu.

 

Program

 

  1. Úvod – určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  2. Správa o plnení uznesení
  3. Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2024
  4. IBV Bijacovce – plán výstavby
  5. Rôzne
  6. Diskusia
  7. Záver

 

Zverejnené na úradnej tabuli dňa 15.01.2024

Skip to content