15. zasadnutie OZ

Táto udalosť sa skončila

P O Z V Á N K A 

V súlade s § 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  zvolávam 15. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Bijacovciach, ktoré sa uskutoční  dňa 16.12.2019 (pondelok) o 18.00 hod. v zasadačke OcÚ.

PROGRAM

  1. Úvod – určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie programu
  2. Správa o plnení uznesení
  3. Schválenie úpravy rozpočtu obce 2019

–           stanovisko kontrolóra obce na úpravu rozpočtu

          – úprava rozpočtu ZŠ s MŠ Bijacovce

  1. Návrh rozpočtu obce na rok 2020-2022

– stanovisko kontrolóra obce na rozpočet obce

  1. Správa o kontrolnej činnosti kontrolóra obce za II. polrok 2019
  2. Vydanie VZN obce Bijacovce č. 2/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2020
  3. Vydanie VZN obce Bijacovce č. 3/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Bijacovce na rok 2020
  4. Schválenie financovania odkúpenia pozemkov od fyzických osôb pre pozemky IBV formou prijatie úveru
  5. Diskusia
  6. Záver

 

 

 

Zverejnené na úradnej tabuli dňa 12.12.2019

Skip to content