16. zasadnutie obecného zastupiteľstva

Táto udalosť sa skončila

Obec Bijacovce

Č.j.: Bij – 15/2024-02

Dňa: 20.02.2024

 

P O Z V Á N K A 

 

 

V súlade s § 12, ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  zvolávam 16.  zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Bijacovciach, ktoré sa uskutoční  dňa 23.02.2024 (piatok) o 19.00 hod. v zasadačke obecného domu.

 

Program

 

  1. Úvod – určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  2. Správa o plnení uznesení
  3. Inventarizácia majetku obce
  4. IBV Bijacovce – plán výstavby
  5. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2023
  6. Diskusia
  7. Záver

Zverejnené na úradnej tabuli dňa 20.02.2024

 

                                                                       

                                                                                                                                                                                                                   Ing.Jozef Kalinaj 

                                                                                                                                                                                                                        starosta obce

 

Skip to content