16. zasadnutie OZ

Táto udalosť sa skončila

P O Z V Á N K A

V súlade s § 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 16. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Bijacovciach, ktoré sa uskutoční dňa 31.01.2020 (piatok) o 19.00 hod. v zasadačke OcÚ.

PROGRAM

1. Úvod – určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie programu
2. Správa o plnení uznesení
3. Správa o kontrolnej činnosti kontrolóra obce za rok 2019
4. Prerokovanie analýzy identifikácie skutkového a právneho stavu pozemkov v rómskom osídlení v obci Bijacovce a návrhu postupu vysporiadania pozemkov dotknutého územia v rámci NP
5. Dodatok č.1. ÚPN-O Bijacovce
6. Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2020
– futbalový klub Bijacovce
– šachový klub Bijacovce
– DHZ Bijacovce
– stolnotenisový klub Bijacovce
– RK cirkev farnosť Bijacovce
7. Diskusia
8. Záver

Skip to content