17. zasadnutie OZ

Táto udalosť sa skončila

Obec Bijacovce

Č.j.: Bij – 15/2024-03 , Dňa: 04.03.2024

 

P O Z V Á N K A 

V súlade s § 12, ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  zvolávam 17.  zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Bijacovciach, ktoré sa uskutoční  dňa 08.03.2024 (piatok) o 19.00 hod. v zasadačke obecného domu.

 

Program

 

  1. Úvod – určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  2. Správa o plnení uznesení
  3. Rozpočet obce na rok 2024-2026

– stanovisko kontrolóra obce na rozpočet obce

– rozpočet ZŠ s MŠ Bijacovce

– rozpočet obce

  1. Rôzne: –    Procure Care s.r.o.  Unistav, sr.o. Prešov

– Unistav, sr.o. Prešov

 

  1. Diskusia
  2. Záver

 

 

Zverejnené na úradnej tabuli dňa 04.03.2024

Skip to content