17.zasadnutie OZ

Táto udalosť sa skončila

P O Z V Á N K A 

V súlade s § 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  zvolávam 17. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Bijacovciach, ktoré sa uskutoční  dňa 13.03.2020 (piatok) o 19.00 hod. v zasadačke OcÚ.

PROGRAM

 1. Úvod – určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie programu
 2. Správa o plnení uznesení
 3. Zrušenie uznesení č.15/A zo dňa 13.12.2018 a 1/A zo dňa 8.2.2019
 4. Dodatok č.1. ÚPN-O Bijacovce
 5. Výzva „Mikroprogram PSK na predkladanie žiadosti o dotácie pre rok 2020“
 6. Výzva predsedu PSK na predkladanie žiadosti o dotácie pre rok 2020
 7. Ohlásenie stavebných úprav cesty III/3216 Bijacovce – Brezovica
 8. Odkúpenie pozemkov KN-C, p. č.35/2 zastavané plochy a KN-C, p. č.38/2 zastavané plochy do vlastníctva obce
 9. Plán zasadnutí OZ Bijacovce na rok 2020
 10. Diskusia
 11. Záver

 

  

Zverejnené na úradnej tabuli dňa 10.03.2020

 

                                                                                    Mgr. Ján Pivovarniček

                                                                                            starosta obce

Skip to content