18. zasadnutie OZ

Táto udalosť sa skončila

Obec Bijacovce

Č.j.: Bij – 15/2024-04

Dňa: 16.04.2024

P O Z V Á N K A 

V súlade s § 12, ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  zvolávam 18.  zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Bijacovciach, ktoré sa uskutoční  dňa 19.04.2024 (piatok) o 19.00 hod. v zasadačke obecného domu.

Program

  1. Úvod – určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  2. Správa o plnení uznesení
  3. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Bijacovce
  4. Nájomné byty
  5. Výstavba v obci Bijacovce
  6. Diskusia
  7. Záver

 

Zverejnené na úradnej tabuli dňa 16.04.202

Skip to content