2. mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Táto udalosť sa skončila

Obec Bijacovce

Č.j.: Bij – 15/2024-05

Dňa: 23.04.2024

P O Z V Á N K A 

 

V súlade s § 12, ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  zvolávam 2.mimoriadne  zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Bijacovciach, ktoré sa uskutoční  dňa 26.04.2024 (piatok) o 19.00 hod. v kancelárii starostu obce.

 

 

Program

 

 

  1. Úvod – určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  2. Zmluva o zriadení vecného bremena
  3. Záver

 

 

Skip to content