2. mimoriadne zasadnutie OZ

Táto udalosť sa skončila

P O Z V Á N K A

V súlade s § 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
zvolávam 2. mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Bijacovciach, ktoré sa
uskutoční dňa 24.08.2020 (pondelok) o 19.00 hod. v zasadačke OcÚ.

PROGRAM

1. Úvod – určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie programu
2. Uzatvorenie zmluvy o nájme poľnohospodárskych pozemkov v zmysle zákona č.
504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho
podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, v spojení so zákonom č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení
neskorších predpisov, vo vlastníctve Obec Bijacovce
3. Záver

Zverejnené na úradnej tabuli dňa 20.08.2020

Skip to content