2.zasadnutie OZ

Táto udalosť sa skončila

POZVÁNKA

V súlade s § 12, ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 2. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Bijacovciach, ktoré sa uskutoční dňa 30.11.2022 (streda ) o 19.00 hod. v sále obecného domu.

Program:

  1. Úvod – určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  2. Kontrola plnenia uznesení
  3. Stanovenie VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2023
  4. Financovanie obce roky 2022 , 2023
  5. Návrh VZN o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Bijacovce
  1. Odmeňovanie poslancov a členov komisií
  2. Návrh a schválenie uznesení
  3. Diskusia
  4. Záver

Zverejnené na úradnej tabuli dňa 28.11.2022

Ing.Jozef Kalinaj starosta obce

Skip to content