20.zasadnutie OZ

Táto udalosť sa skončila

P O Z V Á N K A 

V súlade s § 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  zvolávam 20. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Bijacovciach, ktoré sa uskutoční  dňa 22.06.2020 (pondelok) o 19.00 hod. v spoločenskej sále OD.

PROGRAM

 

  1. Úvod – určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie programu
  2. Správa o plnení uznesení
  3. Záverečný účet obce za rok 2019

– správa nezávislého audítora

– stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu

– schválenie záverečného účtu

  1. Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2020
  2. Územný plán obce – Zmeny a doplnky č.1/2019
  3. Diskusia
  4. Záver

 

 

Zverejnené dňa 17.06.2020

 

 

 

 

                                                                                    Mgr. Ján Pivovarniček

                                                                                        starosta obce

Skip to content