21.zasadnutie OZ

Táto udalosť sa skončila

P O Z V Á N K A

V súlade s § 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
zvolávam 21. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Bijacovciach, ktoré sa uskutoční

dňa 24.07.2020 (piatok) o 19.00 hod. v spoločenskej sále OD.

PROGRAM

1. Úvod – určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie programu
2. Správa o plnení uznesení
3. Žiadosť ZŠ s MŠ o ponechanie samostatných tried pre šk. rok 2020/2021
4. Územný plán obce – Zmeny a doplnky č.1/2019
5. IBV – sever II – informácia
6. Správa finančnej komisie k poskytnutiu dotácie z rozpočtu obce na rok 2020 pre
organizované zložky v obci Bijacovce
7. Terénna sociálna práca a terénna práca v obci Bijacovce
8. Diskusia
9. Záver

Zverejnené dňa 21.07.2020

Skip to content