23.zasadnutie OZ

Táto udalosť sa skončila

P O Z V Á N K A 

 

V súlade s § 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  zvolávam 23. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Bijacovciach, ktoré sa uskutoční  dňa 15.12.2020 (utorok) o 19.00 hod. v spoločenskej sále OD.

 

PROGRAM

 

  1. Úvod – určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie programu
  2. Správa o plnení uznesení
  3. Úprava rozpočtu obce na rok 2020

– stanovisko hlavného kontrolóra k úprave rozpočtu

– schválenie úpravy rozpočtu

  1. Návrh rozpočtu obce na rok 2021 – 2023

– stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu

– schválenie rozpočtu

  1. Všeobecne záväzné nariadenie obce Bijacovce č. 2/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
  2. Všeobecne záväzné nariadenie obce Bijacovce č. 3/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Bijacovce na rok 2021
  3. Správa o kontrolnej činnosti za 2. rolrok 2020
  4. Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2021
  5. Zápis do kroniky obce za rok 2018
  6. Záver

 

 

Zverejnené dňa 10.12.2020

 

 

 

 

                                                                                    Mgr. Ján Pivovarniček

                                                                                        starosta obce

Skip to content