25.zasadnutie OZ

Táto udalosť sa skončila

P O Z V Á N K A 

 

 

 

V súlade s § 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  zvolávam 25. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Bijacovciach, ktoré sa uskutoční  dňa 26.02.2021 (piatok) o 18.00 hod. v spoločenskej sále OD.

PROGRAM

 

  1. Úvod – určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie programu
  2. Správa o plnení uznesení
  3. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2020
  4. Návrh zmluvy o založení združenia obcí s názvom: Združenie obcí Podbranisko
  5. Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2021

– futbalový klub

– šachový klub

– DHZ Bijacovce

– stolnotenisový klub Bijacovce

– RKFÚ Bijacovce

  1. Žiadosť o poskytnutie dotácie PSK výzva Mikroprogram– Organizácia hasičského dňa
  2. Žiadosť o poskytnutie dotácie PSK výzva predsedu-vydanie knižnej publikácie „Srdce a hviezdy – História v domoch vrytá“
  3. Diskusia
  4. Záver

 

 

Zverejnené dňa 23.02.2021

 

 

 

 

                                                                                  Mgr. Ján Pivovarniček    

                                                                                       starosta obce

Skip to content