26. zasadnutie OZ

Táto udalosť sa skončila

Obec Bijacovce

Č.j.: Bij–16/2021–03

Dňa: 23.03.2021

P O Z V Á N K A 

V súlade s § 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  zvolávam 26. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Bijacovciach, ktoré sa uskutoční  dňa 26.03.2021 (piatok) o 18.00 hod. v spoločenskej sále OD.

PROGRAM

  1. Úvod – určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie programu
  2. Správa o plnení uznesení
  3. Kamerový systém obce Bijacovce
  4. Zámer obnovy národnej kultúrnej pamiatky KN-C p. č. 265 vo vlastníctve obce
  5. Diskusia
  6. Záver

  

Zverejnené dňa 23.03.2021

                                                                                   Mgr. Ján Pivovarniček

                                                                                       starosta obce

Skip to content