27. zasadnutie OZ

Táto udalosť sa skončila

Obec Bijacovce

Č.j.: Bij–16/2021–04

Dňa: 27.04.2021

 

P O Z V Á N K A 

V súlade s § 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  zvolávam 27. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Bijacovciach, ktoré sa uskutoční  dňa 30.04.2021 (piatok) o 19.00 hod. v spoločenskej sále OD.

PROGRAM

  1. Úvod – určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie programu
  2. Správa o plnení uznesení
  3. Zmena rozpočtu obce na rok 2021

            – stanovisko finančnej komisie k zmene rozpočtu

            – stanovisko kontrolórky obce k zmene rozpočtu

            – schválenie zmeny rozpočtu

  1. Diskusia
  2. Záver

 

 

Zverejnené dňa 27.04.2021

                                                                                   Mgr. Ján Pivovarniček

                                                                                       starosta obce

 

Skip to content